ویرایش
1044SLA.pdfSLA194 KB Admin nked.co.ir1401/02/24 10:03 ق.ظ 
1063توافقنامه سطح خدمت-رفع خاموشی های مشترکین برق.pdfتوافقنامه سطح خدمت-رفع خاموشی های مشترکین برق197 KB Admin nked.co.ir1401/02/24 10:24 ق.ظ 
1042جزییات خدمت.pdfجزییات خدمت196 KB Admin nked.co.ir1401/02/24 10:03 ق.ظ 
1041شناسنامه خدمت.pdfشناسنامه خدمت338 KB Admin nked.co.ir1401/02/24 10:03 ق.ظ 
1040فرایند خدمت.jpgفرایند خدمت59 KB Admin nked.co.ir1401/02/24 10:03 ق.ظ