عنوان مناقصه/مزایده فروش اقلام و تجهیزات مسی
شماره تجدید 003-1400
نوع مناقصه/مزایده مزایده
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1400/09/03
تاریخ انقضاء 1400/09/09
مهلت دریافت اسناد 1400/09/09
مهلت ارسال پيشنهادات 1400/09/20
تاريخ اعتبار اسناد 1400/12/28
تاريخ بازگشايي پاکات 1400/09/20
محل دريافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.