عنوان مناقصه/مزایده خرید کالا و تجهیرات،انتقال نیرو و برقرسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق حوزه عملیاتی امورنواحی کرمان(ماهان)
شماره 1400-97
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1400/08/29
تاریخ انقضاء 1400/09/03
مهلت دریافت اسناد 1400/09/03
مهلت ارسال پيشنهادات 1400/09/15
تاريخ اعتبار اسناد 1400/12/28
تاريخ بازگشايي پاکات 1400/09/15
محل دريافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.