عنوان مناقصه/مزایده انجام خدمات مربوط به تعمیر و سرویس ترانسفورماتورهای شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
شماره 1400-96
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1400/08/25
تاریخ انقضاء 1400/09/01
مهلت دریافت اسناد 1400/09/01
مهلت ارسال پيشنهادات 1400/09/13
تاريخ اعتبار اسناد 1400/11/30
تاريخ بازگشايي پاکات 1400/09/13
محل دريافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.