عنوان مناقصه/مزایده تامین خودرو سبک حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
شماره 1400-6
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1400/05/03
تاریخ انقضاء 1400/05/09
مهلت دریافت اسناد 1400/05/09
مهلت ارسال پيشنهادات 1400/05/20
تاريخ اعتبار اسناد 1400/08/30
تاريخ بازگشايي پاکات 1400/05/20
محل دريافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.