عنوان مناقصه/مزایده انجام فعالیتهای مربوط به حفاظت فیزیکی،حراست و کنترل تردد پرسنل حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
شماره 1400-8
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1400/02/13
تاریخ انقضاء 1400/02/20
مهلت دریافت اسناد 1400/02/20
مهلت ارسال پيشنهادات 1400/03/01
تاريخ اعتبار اسناد 1400/06/31
تاريخ بازگشايي پاکات 1400/03/01
محل دريافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.