عنوان مناقصه/مزایده خرید کالا و تجهیزات،انتقال نیرو،نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق جهت اصلاح و تعویض پایه های فرسوده و تامین برق متقاضیان فاقدشبکه رفسنجان و کشکوئیه
شماره 1400-17
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1400/01/28
تاریخ انقضاء 1400/02/02
مهلت دریافت اسناد 1400/02/02
مهلت ارسال پيشنهادات 1400/02/13
تاريخ اعتبار اسناد 1400/06/30
تاريخ بازگشايي پاکات 1400/02/13
محل دريافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.