عنوان مناقصه/مزایده اجرای پروژه سیستم ذخیره ساز انرژی ess
شماره 99-61
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه
تاریخ انقضاء 1399/08/11
مهلت دریافت اسناد 1399/08/11
مهلت ارسال پيشنهادات
تاريخ اعتبار اسناد
تاريخ بازگشايي پاکات 1399/08/24
محل دريافت اسناد
توضیحات
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.