عنوان مناقصه/مزایده اجرا و نوسازی شبکه و رفع حریم حوزه عملیاتی شرکت
شماره 99-105 الی 110-99
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1399/08/05
تاریخ انقضاء 1399/08/11
مهلت دریافت اسناد 1399/08/11
مهلت ارسال پيشنهادات
تاريخ اعتبار اسناد
تاريخ بازگشايي پاکات 1399/08/24
محل دريافت اسناد اداره تدارکات و قراردادها
توضیحات
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.