عنوان مناقصه/مزایده خرید انواع فیوز چاقویی
شماره 99-57
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1399/04/08
تاریخ انقضاء 1399/04/14
مهلت دریافت اسناد 1399/04/14
مهلت ارسال پيشنهادات 1399/04/25
تاريخ اعتبار اسناد
تاريخ بازگشايي پاکات 1399/04/25
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.