عنوان مناقصه/مزایده تجدید فعالیت های جاری سال 1399(خدمات عمومی اداری)
شماره 99-15 و 16-99
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1399/03/11
تاریخ انقضاء 1399/03/18
مهلت دریافت اسناد 1399/03/18
مهلت ارسال پيشنهادات 1399/03/31
تاريخ اعتبار اسناد 1399/03/31
تاريخ بازگشايي پاکات 1399/03/31
محل دريافت اسناد کرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها - تلفن -03432520003
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.