عنوان مناقصه/مزایده احداث،توسعه و بهینه سازی برق روستایی شمال استان کرمان موافقتنامه شرح عملیات تملک دارایی های سرمایه ای طرح شماره 102ر1301015 در سال 1398
شماره 98-153
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1399/02/24
تاریخ انقضاء 1399/02/30
مهلت دریافت اسناد 1399/02/30
مهلت ارسال پيشنهادات 1399/03/10
تاريخ اعتبار اسناد 1399/03/10
تاريخ بازگشايي پاکات 1399/03/10
محل دريافت اسناد کرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها - تلفن -03432520003
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.