عنوان مناقصه/مزایده فروش انواع سیم مسی
شماره 1401-008
نوع مناقصه/مزایده مزایده
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1401/11/01
تاریخ انقضاء 1401/11/05
مهلت دریافت اسناد 1401/11/05
مهلت ارسال پيشنهادات 1401/11/17
تاريخ اعتبار اسناد 1402/02/17
تاريخ بازگشايي پاکات 1401/11/17
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.