عنوان مناقصه/مزایده خرید 50000 کیلوگرم سیم آلومینیوم نمره 35
شماره 1401-93
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1401/09/01
تاریخ انقضاء 1401/09/07
مهلت دریافت اسناد 1401/09/07
مهلت ارسال پيشنهادات 1401/09/19
تاريخ اعتبار اسناد 1401/12/01
تاريخ بازگشايي پاکات 1401/09/19
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.