عنوان مناقصه/مزایده خرید 200 دستگاه کنتور سه فاز هوشمند ولتاژ ثانویه
شماره تجدید 61-1401
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1401/07/02
تاریخ انقضاء 1401/07/12
مهلت دریافت اسناد 1401/07/12
مهلت ارسال پيشنهادات 1401/07/23
تاريخ اعتبار اسناد 1401/10/12
تاريخ بازگشايي پاکات 1401/07/23
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.