عنوان مناقصه/مزایده فروش انواع سیم مسی
شماره 1401-005
نوع مناقصه/مزایده مزایده
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1401/06/28
تاریخ انقضاء 1401/07/06
مهلت دریافت اسناد 1401/07/06
مهلت ارسال پيشنهادات 1401/07/18
تاريخ اعتبار اسناد 1401/10/06
تاريخ بازگشايي پاکات 1401/07/18
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.