عنوان مناقصه/مزایده خرید انواع کابل خودنگهدار
شماره 1401-86
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1401/06/27
تاریخ انقضاء 1401/07/04
مهلت دریافت اسناد 1401/07/04
مهلت ارسال پيشنهادات 1401/07/17
تاريخ اعتبار اسناد 1401/10/17
تاريخ بازگشايي پاکات 1401/07/17
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.