عنوان مناقصه/مزایده خرید 200 دستگاه کنتور سه فاز هوشمند ولتاژ ثانویه
شماره 1401-61
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1401/05/12
تاریخ انقضاء 1401/05/22
مهلت دریافت اسناد 1401/05/22
مهلت ارسال پيشنهادات 1401/06/02
تاريخ اعتبار اسناد 1401/08/12
تاريخ بازگشايي پاکات 1401/06/02
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.