عنوان مناقصه/مزایده خرید2000 دستگاه کنتور سه فاز فهام 1
شماره تجدید 15-1401
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1401/05/05
تاریخ انقضاء 1401/05/11
مهلت دریافت اسناد 1401/05/11
مهلت ارسال پيشنهادات 1401/05/22
تاريخ اعتبار اسناد 1401/08/05
تاريخ بازگشايي پاکات 1401/05/22
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.