عنوان مناقصه/مزایده خرید انواع کابل فشارضعیف خودنگهدار
شماره تجدید 76-1400
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1400/09/28
تاریخ انقضاء 1400/10/04
مهلت دریافت اسناد 1400/10/04
مهلت ارسال پيشنهادات 1400/10/15
تاريخ اعتبار اسناد 1400/12/28
تاريخ بازگشايي پاکات 1400/10/15
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.