عنوان مناقصه/مزایده توسعه ، نگهداری و بهسازی شبکه برق روستایی حوزه عملیاتی زرند از محل منابع داخلی شرکت توانیر به صورت کلید در دست
شماره 1400-63
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1400/07/06
تاریخ انقضاء 1400/07/12
مهلت دریافت اسناد 1400/07/12
مهلت ارسال پيشنهادات
تاريخ اعتبار اسناد
تاريخ بازگشايي پاکات 1400/07/24
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.