​​​​​​​

  
  
  
  
  
  
  
  
  
1400-002یک مرحله ای
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)1400/04/151400/04/15
  
99-006یک مرحله ای
سامانه ستاد1399/12/101399/12/10
  
99-003یک مرحله ای
کرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها  -  تلفن -034325200031399/09/301399/09/30
  
تمدید 001-99یک مرحله ای
کرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها  -  تلفن -034325200031399/07/051399/07/05
  
99-002یک مرحله ای
کرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها  -  تلفن -034325200031399/06/221399/06/22
  
99-001یک مرحله ای
کرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها  -  تلفن -034325200031399/06/221399/06/22
  
 (تجدید) 004-99یک مرحله ای
سامانه ستاد1399/06/111399/06/11
  
 (تجدید) 005-99یک مرحله ای
سامانه ستاد1399/06/111399/06/11
  
99-005یک مرحله ای
سامانه ستاد1399/05/111399/05/11
  
99-004یک مرحله ای
سامانه ستاد1399/05/111399/05/11
  
97-001یک مرحله ای
1ريال
کرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان -ساختمان شماره 3  -امور تدارکات و انبارها -  تلفن -034325200031397/07/291397/07/29
  
96-003یک مرحله ای
1ريال
كرمان- خيابان خواجوي کرماني - خيابان توانير - شركت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان امور تداركات ،ساختمان شماره 3 -  تلفن -034325200031396/08/241396/08/24
  
96-002یک مرحله ای
1ريال
كرمان- خيابان خواجوي کرماني - خيابان توانير - شركت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان امور تداركات ،ساختمان شماره 3 -  تلفن -034325200031396/08/241396/08/24
  
96-001یک مرحله ای
1ريال
كرمان- خيابان خواجوي کرماني - خيابان توانير - شركت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان امور تداركات ،ساختمان شماره 3 -  تلفن -034325200031396/03/03
  
95-004یک مرحله ای
1ريال
كرمان- خيابان خواجوي کرماني - خيابان توانير - شركت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان امور تداركات و انبارها ،ساختمان شماره  3 -  تلفن -034325200031395/12/211395/12/21
  
95-003یک مرحله ای
1ريال
كرمان- خيابان خواجوي کرماني - خيابان توانير - شركت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان امور تداركات و انبارها ،ساختمان شماره  3 -  تلفن -034325200031395/12/211395/12/21
  
95-002یک مرحله ای
0ريال
كرمان- خيابان خواجو - خيابان توانير - شركت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان امور تداركات و انبارها ساختمان شماره 3    1395/11/301395/11/30
  
94/001یک مرحله ای
1394/11/181394/11/18
  
94/002یک مرحله ای
1394/11/181394/11/18