پیوست
  
  
  
  
گشودن مناقصه/مزایده مرتبط : افزایش طول خطوط ،انتقال وتوزیع برق طرح زیر ساخت مسکن مهر موافقتنامه شماره 40904224 غرب کرمان و رفسنجان ‎(1)