​​​​
             نظرسنجی فرای​ندها وتصمیمات دستگاه​تصمیمات اخذ شده  : نظر سنجی انجام شده بعد از طرح در جلسات شورای معاونین تصمیم گیری خواهد شد