​​​​
             نظرسنجی فرای​ندها وتصمیمات دستگاه​تصمیمات اخذ شده  : نظر سنجی ها  بعد از اتمام مهلت نظر سنجی در کارگروه دولت الکترونیک وهوشمند سازی طرح و  تصمیم گیری خواهد شد