​با عنایت به زیان ده بودن شرکت در سال  های  منتهی به اسفند 1399واسفند 1400 ، تقسیم سود صورت نپذیرفته وپاداشی به اعضای هیات مدیره پرداخت نشده است

صورت سودوزیان 1399

صورت سودوزیان 1400


صورت های مالی 1400

صورت های مالی 1399

اطلاعات تفضیلی هزینه کارکرد سالانه