​با عنایت به زیان ده بودن شرکت در سال منتهی به اسفند1399 ، تقسیم سود صورت نپذیرفته وپاداشی به اعضای هیات مدیره پرداخت نشده است

صورت سودوزیان سال مالی منتهی به 30 اسفند1399


صورت وضعیت مالی درتاریخ 30 اسفند1399