ردیف

​​ ​عنوان خدمت کلان (شناسه خدمت)

​عنوان زیر خدمت

​ ​ ​کد زیرخدمت

​دسترسی به خدمت

​اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسنامه خدمت)

نحوه ارائه خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
1

​ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031465000)

​تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

​ ​13031465100

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی ​

​​

​تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع  نیروی برق​13031465101

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی​ ​

​تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق

​13031465102

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی

​صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

​13031465103

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی

​رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

​13031465104

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی

​ارائه سوابق مصارف و پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

​13031465105

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و ادارات​13031465107

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​اعلام بدهی بر اساس خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق​13031465108

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​تمدید تعرفه انشعاب آمپری شرکت‌های توزیع نیروی برق​13031465109

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق ​13031465110

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​2 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ارائه خدمات مربوط به انشعاب  مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031466000)​تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق​13031466101

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​نصب مجدد انشعاب  مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ​13031466102

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق​13031466103

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466104

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466105

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466106

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های توزیع نیروی برق
13031466107

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​تست و تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466108

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466109

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466110

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​وصل مجدد انشعاب مشترکین  شرکت های توزیع نیروی برق
13031466111

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت‌های توزیع نیروی برق
13031466114

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​3 ​ ​ ​ ​

​ رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر آمپراژ مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031467000)
افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق​13031467100

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق​13031467101

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
برقراری انشعاب آمپری توسط شرکت های توزیع نیروی برق ​13031467102

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق​13031467103

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق​13031467105

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​4 ​ ​ ​​ ​ ​ ​ارائه خدمات رفع خسارت و حریم شبکه برق(13031977000)رفع خسارت وارده به شبکه برق​13031977100

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق​13031977101

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
رفع حریم برق​13031977103

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق​13031978100

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​5 ​ ​ ارائه خدمات مولدهای خورشیدی(13031979000)​ ​ ​​نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)13031979103

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)​13031979104

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
ا​رائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)​13031979105

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​6 ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ارائه خدمات رفع خاموشی  و مشکلات فنی برق (13031980000)​خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی​13031980100

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​ارائه گزارش خاموشی‌های برق​13031980102

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​رفع خاموشی های مشترکین برق​13031980103

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​رفع مشکل ولتاژ شبکه برق​13031980104

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​رفع مشکل روشنایی معابر​13031980105

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​7​ ​رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های مراجعین حوزه توزیع نیروی برق(13031986000)​ارائه فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق​13011987100

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
​ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق​13011987107

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
8

ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق(۱۳۰۳۱۹۸۷۱۰۴

ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق

۱۳۰۳۱۹۸۷۱۰۴

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
9
​ ​ ​(13032882000) بهینه سازی مصرف برقفرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق​13032882100

2.png


Untitled.3png.pngالکترونیکی
کنترل پیک بار مصرف برق​13032882102

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی
تعیین رتبه انرژی ساختمان‌های اداری​13032882103

2.png

Untitled.3png.pngالکترونیکی