یکی از مهمترین اهداف شرکت توزیع برق شمال استان کرمان  در طول سنوات مختلف، ارائه سرویس بهینه به ذی‌نفعان، افزایش رضایتمندی مشتریان، تکریم ارباب رجوع و رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی بوده است. در همین راستا، این وظیفه برای شرکت متصور است که نسبت به اخذ نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات مردم و صاحبنظران در حوزه صنعت برق، از طرق مختلف اقدام نماید.

این شرکت خود را موظف می داند تا مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های تدوین شده در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی خود را طی فراخوان‌هایی به اطلاع شرکت های زیرمجموعه برساند و از طریق سامانه نظام پیشنهادهای شرکت توانیر به آدرس http://185.164.252.102:3030/Login.aspx نظرات و پیشنهادات شرکت‌ها را که خود انعکاسی از نظرات صاحبنظران و مردم می باشد، پیرامون موارد مختلف جمع آوری و بررسی می نماید. پس از دریافت نظرات، نسبت به اصلاح و سپس تصویب و ابلاغ آن‌ها اقدام می‌شود.

راهبرد مشارکت شرکت توانیر

روش اجرایی مشارکت شرکت توزیع برق شمال کرمان 

لینک نظرسنجی از سایت :   html.فرم_نظرسنجی_وبسایت/http://10.152.13.82:2020/FarzinSoft/FUS

لینک دریافت پیشنهادات ونظرات :https://www.tavanir.org.ir/samaat

لینک شکایات: https://www.tavanir.org.ir/samaat

لینک نظر سنجی خدمات : http://10.152.13.82:2020/Fus/default.aspx?code=17012