پيشنهادات تصويب شده کميته عالي مشارکت سال93







 
 
رديف  شماره پيشنهاد شماره فرم عنوان پيشنهاد پيشنهاد دهنده واحد سازماني وضعيت پذيرش  
 
1 2062 92/1075 نگهداري و جمع آوري نرم افزارهاي تجهيزات خريداري شده و تهيه زونكن بانك اطلاعات نرم افزاري  محمد جواد رنجبر برق راور  تصويب شد  
2 2078 92/1102 نصب gps برروي بالابرهاي معابر شركت هاي پيمانكاري  حميدرضا کلانتري برق شرق كرمان تصويب شد  
3 2063 92/1078 تعيين ارتفاع نصب نوار هشدار دهنده در هنگام احداث كابل زميني جهت جلوگيري از زدگي كابل محمد سجاد عباسي فر اتاق كنترل تصويب شد  
4 2092 92/1107 ايجاد يك سامانه پيام كوتاه مختص مشتركين جهت ارائه پيشنهادات و انتقادات  زهرا صالحي مديريت برق زرند  تصويب شد  
5 2097 92/1122 افزايش قابليتهاي  avl اسدا... شاکري برق باغين تصويب شد  
6 2098 92/1118 تدوين دستورالعمل نمودار علت و معلول (نمودار استخوان ماهي)   اسماعيل پورعبدالهي مديريت توزيع برق انار تصويب شد  
7 2105 92/1134 روش انتهايي كردن خطوط فشار ضعيف مهدي اسلامي دفتر نظارت بر بهره برداري تصويب شد
8 2108 92/1137 جدا نمودن كد 232 حساب پرداختي براساس نوع فعاليت حسين نادري امور مالي تصويب شد
9 1979 92/945 همبندي شبكه نول جهت پيشگيري از خسارات وارده به مشتركين جواد ميهن خواه اتفاقات 22 بهمن تصويب شد