اولویت های تحقیقاتی سال 1395 شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
 
1    پيشبيني نرخ خاموشيهاي ناخواسته و هزينه سرويس و نگهداري شبكه توزيع با الگوريتم هوشمند
2   تهيه دستورالعمل بررسي شرايط اتصال مصرف كننده هاي داراي اغتشاش قابل توجه كيفيت توان
3    بررسي همبندي سيم نول در پست هاي مجاور يكديگر و تاثير آن بر شبكه توزيع
4    بررسي تا ثيرات نصب خازن و فيلتر هارمونيكي در مجتمع هاي مسكوني و پستهاي توزيع عمومي جهت اصلاح ضريب قدرت و كاهش هارمونيك (با توجه بهافزايش پمپهاي آب خانگي و ... ) و بررسي هاي فني و اقتصادي