شماره تماس: 03431251215 -03432539692

آدرس: خیابان خواجو خیابان توانیر شرکت توزیع برق شمال استان کرمان – دفتر مدیریت مصرف

کد پستی 7617899443

پست الکترونیکی :hamid.alizadeh.dsm@gmail.com ​