تلفن 03432539269
ادرس :کرمان -خ -خواجو-خ توانیر -شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان