انعقاد قرردادهای خرید تضمینی

انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک به استناد مصوبه شماره 100/20/33560/98 مورخ 20/7/98 وزیر محترم نیرو و تصویب نامه شماره 153440/ت 52375 ﻫ مورخ 21/11/94 هیات محترم وزیران، موضوع آئین نامه اجرایی ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف صورت می گیرد.

احداث سامانه های خورشیدی ویژه مشترکین و نیروگاه های خورشیدی  بزرگ (تا 7 مگاوات)