خدمات رفاهی:

-         پاداش تحصیلی
-         استفاده از مهمانسرا( مشهد ، راین ، ماهان ، رفسنجان و سایر شرکتهای توزیع به درخواست کارکنان)
-        هزینه مهد کودک فرزندان خانم های شاغل

خدمات بازنشستگی :
-         بیمه تکمیلی
-         پاداش تحصیلی
-         استفاده از مهمانسرا( مشهد ، راین ، ماهان ، رفسنجان و سایر شرکتهای توزیع به درخواست بازنشستگان)

قوانین کار وامور اجتماعی
جدول حقوق دستمزد کارکنان شرکتی 

تسهیلات ایثارگران

معافیت حق انشعاب اب وفاضلاب

معافیت حق انشعاب آب وفاضلاب