چشم انداز1404:

شرکت توزیع برق شمال استان کرمان با تکیه بر نیروهای متخصص و آموزش مستمر در سال 1404 بهره ور ترین شرکت توزیع در کشور خواهد بود.
1- کاهش زمان دسترسی به انرژی الکتریکی از شبکه به یک روز
2 - کاهش خاموشی به ازای هر مشترک در سال به 4 ساعت
3- افزایش سهم انرژی های نو و تجدید پذیر در پیک بار به 20 درصد
4- کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع به 5 درصد
5- کاهش تلفات انرژی الکتریکی به 8 درصد