1محمود شهبارئيس هيات مديره و مديرعامل3252000232227088حوزه مدیریت ارشد--

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 1-طبقه اول- دفتر مدیر عامل

کد پستی: 7617899443

2احمد گنجعليخاني پورمعاونت برنامه ريزي3252055632520556برنامه ریزی و بودجهa_ganjalikhani@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 1-طبقه اول- معاون برنامه ريزي

کد پستی: 7617899443

3رسول عبدالهیسرپرست معاونت  مهندسي ونظارت3252081032520729مهندسی

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 1-طبقه اول-  معاون  مهندسي ونظارت

کد پستی: 7617899443

4محمد محسنیسرپرست معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ3252770632520729بهره برداری- تعمیرات و نگهداریm_mohseni@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 1-طبقه اول-  معاون بهره برداری و دیسپاچینگ

کد پستی: 7617899443

5محسن نوروز زادهسرپرست معاونت فروش و خدمات مشتركين3253928832539288

خدمات مشترکین

بازار برق

m_norouzzadeh@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 3- طبقه همکف- معاون فروش و خدمات مشترکین

کد پستی: 7617899443

6بيژن منجم زادهمعاون مالي وپشتيباني3252021232539693

امور مالی –تدارکات-خدمات

 

b_monajem@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 1-طبقه اول- معاون  مالی و پشتیبانی

کد پستی: 7617899443

7رضا قطب الدینیمعاون منابع انساني3251442632539283

 

خدمات نیروی انسانی-اموزش

r_ghotbadini@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 1-طبقه همکف- معاون منابع انسانی

کد پستی: 7617899443

8محمود طاهريمعاون هماهنگي برق شهرستانها3253928932520556نظارت بر عملکرد امورهای اجرایی(به غیر از کرمان)
m_taheri@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 1-طبقه اول-معاون هماهنگی برق شهرستانها

کد پستی: 7617899443

9جواد جعفری قزوینیمدير  امور برق شرق کرمان3225038732250469مدیریت اجرایی توزیع برق (شرق کرمان)j_jafari@nked.co.irخیابان شریعتی-کوچه 21-توزیع برق شرق-ساختمان مدیریت
10مجيد عمادآباديمدير  امور برق جنوب غرب کرمان3251448732517088مدیریت اجرایی توزیع برق (جنوب غرب کرمان)m_emadabadi@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خرمشهر-روبروی بلوار امام حسین(ع)-مدیریت توزیع برق کرمان –ساختمان شماره 1- طبقه اول-مدیریت توزیع برق غرب

کدپستی: 7617899443

11رضا مسعودیمدير  امور برق شمال غرب کرمان3251448732517088مدیریت اجرایی توزیع برق (شمال غرب کرمان)  
12سید جواد افضلی حسینیمدير امور اتفاقات و عمليات برق كرمان3331318032539693اتفاقات و عملیاتsj_hoseini@nked.co.ir

بلوار 22 بهمن- امور اتفاقات و عمليات برق كرمان

کد پستی: 7617899443

13حسين عليزادهمدير امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق3226247432515427دیسپاچینگ و فوریتهای برق-121ho_alizadeh@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 4- طبقه اول - امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق

کد پستی: 7617899443

14منصور سالاریمدير امور كاركنان و رفاه3253928332539283خدمات کارکنان –رفاهی-بازنشستگیm_salari@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 1-طبقه همکف- امور کارکنان و رفاه

کد پستی: 7617899443

15حمید محمود زادهسرپرست امور نظارت بر خدمات عمومي3253928232520729خدمات-نقلیه-دبیرخانه

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 5- خدمات

کد پستی: 7617899443

16علی نورمندی پورسرپرست دفتر نظارت بر طرح و مهندسی3253928632520556مهندسی طرحها 

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 2- امور مهندسی

کد پستی: 7617899443

17محسن خواجه حسنیمدیر امورمالي3251544632515446امور مالی-ذیحسابی

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 1-طبقه همکف-امور مالی

کد پستی: 7617899443

18سید محمد جواد جهادی حسینیمدير توزيع برق كرمان3251708832517088برنامه ریزی و بودجهm_jahsadi@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خرمشهر-روبروی بلوار امام حسین(ع)-مدیریت توزیع برق کرمان –ساختمان شماره 2- طبقه اول-

مدیریت تویع برق کرمان

کد پستی: 7617899443

19اصغر خالقیمدير دفتر برنامه ريزي و بودجه3252050432520504مدیریت ارشد اجرایی توزیع برق کرمانas_khaleghi@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 2- دفتر برنامه ريزي و بودجه

کد پستی: 7617899443

20
علي ضرغام
مدير دفتر حقوقي ورسيدگي به شكايات3253934432539990حقوقیa_zargham@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 1-طبقه اول-حقوقی

کد پستی: 7617899443

21امير صفي جهانشاهيمدير دفتر روابط عمومي3252033332520729روابط عمومیa_jahanshahi@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 1-طبقه اول-روابط عمومی

کد پستی: 7617899443

22فردين حسين زادهمدير دفتر فن آوري اطلاعات وارتباطات3253934632520729فن آوری اطلاعات-انفورماتیکf_hosseinzadeh@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 4- طبقه همکف-دفتر فن آوری اطلاعات

کد پستی: 7617899443

23نسرين نژادغلامعليمدير دفتر نظارت بر خدمات مشتركين3253934532539288نظارت بر خدمات مشترکینn_nejad@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 3- طبقه همکف- دفتر نظارت بر خدمات مشتركين

کد پستی: 7617891187

24محمدعلي مومن زادهمدير دفترحراست و امور محرمانه32539686
32539686
حراستm_momenzadeh@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 1- حراست

کد پستی: 7617899443

25محمد محسنیمدير دفترنظارت بربهره برداري3252770632520729نظارت بر تعمیرات و نگهداریm_mohseni@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 2- دفترنظارت بربهره برداري

کد پستی: 7617899443

26مهتاب عبدالرحمانیسرپرست دفتر هيات مديره و مديرعامل3253926732520001امور مجمع عمومی-هیات مدیرهئ_شذیخمقشائشده@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 1-طبقه اول- دفتر هيات مديره و مديرعامل

کد پستی: 7617899443

27حسین صادقیمدير دفتر طبقه بندي مشاغل3251442632539283

سازماندهی

تشکیلات

h_sadeghi@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 1- طبقه همکف- دفتر طبقه بندي مشاغل

کد پستی: 7617899443

28فرهاد زارعیبازار برق3253927632539288خرید و فروش انرژیf_zarei@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 2- بازار برق

کد پستی: 7617899443

29يداله قائم پناهمدير امور تدارکات3252000332520003بازرگانی-تدارکاتghaempanah@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 3- طبقه اول-تدارکات

کد پستی: 7617899443

30نادر خواجه پورسرپرست دفتر توسعه مديريت و تحول اداري3251442632539283

تضمین کیفیت

سیستم های مدیریتی


خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 1- طبقه همکف- دفتر توسعه مديريت و تحول اداري

کد پستی: 7617899443

31نجمه حسینخانیمدير دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني3252319932539283آموزشn_hosseinkhani@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 1- طبقه همکف- دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني

کد پستی: 7617899443

32افشین اعلاءمدير دفتر کنترل پروژه3253937932520556نظارت بر صورت وضعیت هاa_aala@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 2- دفتر کنترل برنامه و پروژه

کد پستی: 7617899443

33علي حسنخانيمدير دفتر ايمني و کنترل ضايعات3253927732539693ایمنیa_hasankhani@nked.co.ir

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 2- دفتر ايمني و کنترل ضايعات

کد پستی: 7617899443

34احمد حسنی کبوتر خانیمجري طرح3253927832520556مجری طرح کاهش تلفات 

خیابان توانیر-خیابان خواجو شرکت توزیع برق شمال استان کرمان-ساختمان شماره 2- مجری طرح

کد پستی: 7617899443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امورهای اجرایی:

ردیفنام و نام خانوادگيامور مربوطهشماره تماسآدرس
1حمید اسماعیل پورماهان33772441خيابان شريعتي -رو به روي مهمانسراي معلم
2سید محمد علی مظفری طباطباییراين33760802خيابان مدرس روبه روي پمپ بنزين
3روح اله شماعی پورگلباف33752801خيابان وليعصر
4
 علی حسینی صادق
شهداد33750538بلوار اداره برق
5مجید عربنوق34172110نوق -شهر صفائيه
6اسماعیل پور عبدالهیكشكوييه34392633ميدان علي بن ابيطالب
7عامر انصاریباغين33374220ابتداي جاده رفسنجان
8وحید افشارانار34382205بلوار يادگار امام
9محمد حسين باقرپورشهربابك34112240خيابان آيت ا... خامنه اي
10هادي اسديراور33722435خيابان امام -ميدان انقلاب
11احسان قاسميانزرند33424203خيابان تختي -بعد از چهارراه- جنب پارك
12محسن محمد حسنی جوركوهبنان33492320بلوارامام -چهاراه امام
13محمد رضا یوسفی عرب آبادیرفسنجان34254015خيابان شهيد چمران -روبه روي دارايي
14محسن قدم زادهچترود33270177خ وليعصر