آدرس
  
1400/07/29

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/07/29كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:30الی7:00

شهرك شهيد قندي (كوچه شماره 4 و 6 )

ضلع شمالی بزرگراه امام ضلع شمالي( حد فاصل چهار راه جوپاري تا پل ابوذر)

 خیابانهای ( گلدشت - حجتيه_ گلبرگ)

  
1400/07/28

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/07/28كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه11:00الی13:00خیابان ابوذرجنوبي (کوچه26-28-30)
12:15الی13:45خیابان مهارلوي(کوچه 8-10-12-9-11)
12:30الی14:30

 خيابان  هاي :نماز-عرفان

بلوار شهید عباسپور( كوچه 22تا 32 )

انتهاي خيابان شهيد رجائي (حد فاصل كوچه 70 تا پل تقاطع بزرگ راه)

13:15الی15:00خیابان فيروزه (کوچه4)
  
1400/07/26

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/07/26كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه11:30الی13:30

خیابان شيخ احمد كافي جنوبي(کوچه 34 )

 مجتمع منازل لاستيك خیابان بيت المقدس(کوچه 8)

12:00الی14:30بلوار امام حسن( كوچه 10)
12:30الی16:00خیابان كميل  ( كوچه 1الی 10 )
13:00الی15:00بلوار حاجي اسماعيلي(يلدا - مهارلو)
  
1400/07/25
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/07/25كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:00الی7:00

خیابان بهمنيار (كوچه هاي 1و3 )

خیابان نامجو (كوچه 10)

5:30الی7:30خیابان ابوذر جنوبي(کوچه های 18-20-22-24-26)
09:00الی10:30حاشيه غربي بزرگراه شمالی  (روبري خیابان 24 آذر تا كوچه جنب پزشكي قانوني)
12:30الی14:30شهرك خواجو - بلوار ايرج (کوچه بسطامي 2 و 6 )

  
1400/07/21

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/07/21
كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:15الی6:45خیابان خواجو(کوچه های10-12-14-16-9-11 و اطراف)
12:00الی13:30

بزرگراه امام(کوچه های 36-38 )

بلوار حافظان قران(کوچه های 18-20)

13:00الی16:30بلوارجمهوری (برج اول)
13:30الی15:00

خیابان ميرزااقاخان(کوچه 69)

خیابان خبرنگار(کوچه های25-27-29)

  
1400/07/20

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/07/20
كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:15الی7:15خیابان ميرزااقاخان کوچه های( 7-9-11-13-15-17-8-14-16-18-20-22-24-26)
12:00الی14:00شهرك مطهري :بلوار شهريار پناه :بلوار (مهارلو)مهارلوي 17-19-18-20 -6
13:00الی15:30ابتداي خيابان بهشتي ابتداي خیابان 24 آذر و اطراف
  
1400/07/19

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/07/19كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:30الی8:00بلوار آيت الله خامنه اي :كوچه های27-25-29
8:00الی10:30روبروي ترمينال جديد - شهرك 14 معصوم
10:00الی12:30الله آباد-انتهاي خيابان بهارستان - خيابان امام حسن
10:30الی13:00خيابان شهيد كشوري
13:00الی15:30شهرك شكوه
  
1400/07/18

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/7/18كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:00الی7:00

خیابان اسياباد شمالي (شرقي 1،2،3 )و غربي( 1-2-3 )

خیابان اسياباد جنوبي (شرقي 15 و غربي 15)

7:30الی9:30ترمینال جدید-شهرک 14 معصوم
12:00الی15:30بلوار شهداي هوانيروز( كوچه21الي 27)
12:30الی15:00شهرك لاله، منازل دادگستري
13:00الی15:30

بلوار معلم( كوجه هاي 6-8-10-16 )

بلوار شهید صدوقی  (کوچه 16 واطراف)

  
1400/07/14

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/07/14كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه05:30الی07:00خیابان سرباز
12:00الی14:30بلوار فردوس
  
1400/07/12

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/07/12كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه05:00الی06:30بلوار صدوقي (كوچه 14)
11:30الی13:30شهرك مطهري :خیابان مهارلوي 19 و 21 و 20
13:00الی14:30شهرك مطهري :انتهاي بلوار شهريار پناه
  
1400/07/11

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/07/11كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه00:30الی04:00شهرک مطهری :کوچه دانش 4 و 6
  
1400/07/10

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
1400/07/10كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه11:30الی13:30شهرك مطهري :مهارلوي 19 و 21 و 20
13:00الی15:00خيابان شهيد كشوري 
  
1400/07/10
  
1400/07/08

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/07/08
كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:00الی7:00

پروين اعتصامي شرقي(کوچه 5-7-9-10)

حدفاصل پروين اعتصامي شرقي 2تا10

بيمارستان فاطمه الزهرا -كوچه غربايي

خیابان آسياباد شمالي (کوچه غربي 9)

خيابان خواجو ( كوچه هاي 10-12-14-16-9-11-13-15)

7:30الی10:00خيابان شهيد كشوري
8:00الی10:30بلوار قدس کوچه 18 (مجتمع گلستان)
  
1400/07/07

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/07/07كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:30الی7:00بلوار ايت الله هاشمي رفسنجاني(کوچه 20)
12:00الی13:30بلوار ايت الله هاشمي رفسنجاني(کوچه 18-22)
12:00الی14:30خيابان شهيد زينهاري
13:00روستاي فتح المبين سفلي
الی14:30 
14:00الی16:30خیابان شهید خالداریكوچه لاله2 مجتمع فدك  و اطراف
  
1400/07/06

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/07/06كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:00الی7:30

بلوار مفتح (حد فاصل خيابان نماز تا خيابان مهديه )

 انتهاي خيابان مهديه

13:00الی15:30بلوار جمهوري( كوچه 53)
  
1400/07/04

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/07/04كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه00:00الی01:30

شهرك خواجو (حد فاصل خ یابان ايرج بسطامي تا كوچه 15)

خیابان  ملا صدرا و اطراف

5:15الی7:45بلوار رسالت (حدفاصل كوچه 26تا 32 و اطراف )-بلوار امام علي -شهرك ايرانمنش :خيابان بيت المقدس -حافظان قرآن)
12:30الی14:30شهرك مطهري - بلوار شهريار پناه ( مهارلوي 17 و 13 )
13:00الی15:30

خيابان هزارويك شب كوچه 5  - خيابان ميثم( كوچه 1تا 9 و كوچه هاي 8-7-9)

كمربندي امام رضا:روبروي خيابان حافظيه

  
1400/07/03
  
1400/07/02

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
 1400/07/02​كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:30الی9:00خیابان استاد مطهري(کوچه های مطهری 19- -مطهري40-مطهري38-مطهري36)- كوي استانداري-خیابان نشاط(کوچه های نشاط4-نشاط1)


  
1400/07/01

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/07/01​كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه1:00الی2:30

بلوار :شيراز -نصر - آزادگان خيابانهای: بوستان -پرديس -24 آذر - بهمنيار - درختي - رودكي و اطراف

خیابانهای :صالحی-نماز-عرفان-مصلی-بلوار شهید عباسپور(حد فاصل  سازمان تامین اجتماعی تا میدان عاشور)

ضلع جنوبی بزرگراه امام (حدفاصل خیابان بحرالعلوم تا چهارراه فرهنگیان)

5:15الی8:45ضلع جنوبي بلوار هاشمي رفسنجاني (خيابان پرديس تا سه راه حجاج )-قائم اباد : خیابان مولوي -سعدي - ابوريحان جامي و اطراف
7:30الی9:30اختیار آباد :خیابان امام(کوچه 27 الي 37)


  
1400/06/31

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/31كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه7:30الی9:30شهرك : بلوار شهريار پناه - بلوار يلدا
  
1400/06/29

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/29كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه4:30الی7:00خیابان شهید مصطفي خميني(کوچه های 16-18-20-22-24-26-21-25)
8:00الی10:30

شهرك مطهري: بلوار شهريار پناه خیابان مهارلو(کوچه های 6 و 5 و 3)

اختیار آباد:خیابان امام خميني(کوچه 25 الي 37 و اطراف)

10:30الی13:00اختیارآباد:انتهای خیابان امام خمینی
  
1400/06/28

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
00/6/28کرماناصلاح شبکه08:00 الی 11:00بلوار شيراز از بزرگراه تا چهارراه درختي- خيابان هاشم نادري خیابان بوستان خیابان حافظيه -خيابان الهيه -خيابان وحدت- قستي از خيابان پرديس -قسمتي از خيابان  جواد الائمه -خيابان 24آذر از كوچه 63 دو طرف خيابان تا بزرگ راه امام رضا
  
1400/06/27
  
1400/06/26

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/26كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه600الی9:30 ضلع شرقی خيابان سرباز(حد فاصل ميدان بيرم اباد تاكوچه 35)
  
1400/06/25

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/25كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه600الی8:30

بلوار شهيد مفتح (كوچه شماره 15 )

خيابان شهيد محمدي

  
1400/06/24

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/24كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی10:30اختيارآباد :خیابان بهشتي (کوچه15 الي 25)
10:30الی13:00اختيارآباد :خيابان امام( كوچه 10 الي 20  و اطراف)
13:00الی15:30اختيارآباد :خیابان جمهوري(کوچه 2 الي 10)
  
1400/06/20
  
1400/06/20

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/20كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی10:30

 

بلوارجمهوري(کوچه 51 و اطراف)

  
1400/06/19

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/19كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه6:00الی9:30

 

 

بلوار كشاورز (کوچه9)

 

 

 

1 - 30صفحه بعد

​​​​