آدرس
  
1400/05/06

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/05/06كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه00:30الی03:00ضلع غربي و شرقي خيابان شهيد چمران(حد فاصل خيابان سادات خشرو تا چهارراه ابوحامد)
  
1400/05/01
  
1400/04/26
  
1400/04/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/04/23كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه00:30الی4:00بهشتي 8-10-12-3-5-7-9و حدفاصل بهشتي 2تا12 و حدفاصل 3 تا 11 و اطراف
5:00الی7:30خیابان شهيد رجايي (کوچه های36 الي 52)
7:30الی10:00جهاد 37
10:00الی11:45جهاد 38
  
1400/04/22

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/04/22كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:30الی8:00بلوارجمهوري(کوچه 31)
6:00الی8:30

ميدان رسالت (حد فاصل كوچه 1 و 3 )

ضلع شرقي ميدان رسالت  واطراف

  
1400/04/19
  
1400/04/16
  
1400/04/17

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/04/17كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:00الی7:00بلوار رسالت( كوچه 5)
5:30الی7:30خیابان شيخ احمد كافي شمالي(کوچه های 30-32-34-27-29)
  
1400/04/14

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/04/14كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:00الی6:45خیابان مولوی:مولوي 13
6:30الی8:15ابتداي خيابان ابن سينا-ابتداي خيابان جامي
8:00الی9:45بلوارجهاد:کوچه  های جهاد 17، جهاد 19
12:30الی15:00باقرآباد
  
1400/04/13

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/04/13كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:00الی6:30چهارراه بهار -خيابانهای (17شهریور-آيت الله طالقاني-مدرس- مطهري شرقي تاچهارراه احمدي واطراف)- بلوارانقلاب
5:30الی10:00روستاي ده بالا
8:00الی9:45بلوارجهاد:کوچه جهاد 8
10:00الی11:45خیابان جهاد انتهای کوچه جهاد 8- کوچه بهشتي 3
12:00الی13:45

خیابان نامجو کوچه های 1 و 2-خیابان جهاد کوچه16

 

  
1400/04/12
  
1400/04/08

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/04/08كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:00الی7:30

خیابان بهمنيار(کوچه 10، 12، 14، 16 ,و اطراف )

خيابانهای( زهره كرماني - مرشد زاده-ابتداي خيابان آبنوس )

5:30الی9:00

حاجي آباد: خیابان باب الحوائج (كوچه 2تاكوچه  22 )

 مجتمع هاي مسكوني بشري و اطراف

  
1400/04/07

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/4/7كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه4:30الی8:00بلوار شهيد مفتح  كوچه 8
5:30الی800بلوار شهیدمفتح - انتهاي خیابان مهديه خیابان 20 متري دانشجو -خیابان شهيد رجايي (حد فاصل كوچه 18 الي 76)
5:30الی8:00بلوار غدير 2 - چهارراه جسيني پور
6:00الی8:30خیابان امام جمعه کوچه 20
8:00الی10:30

شهرك لاله كوچه13

 خيابان جمالي وزريسفي و اطراف

  
1400/04/06

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/04/06كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه6:00الی8:30ضلع شمالی ابتداي خیابان بهمنيار 
8:00الی11:00خیابان استادشهريار(کوچه های11-13-15-17)
  
1400/04/05

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/04/05كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی11:00بلوار عباسپور  (كوچه 6-8-10)
  
1400/04/03

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/04/03كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:00الی8:30

خيابان همتي فر (كوچه هاي 31-33)

ضلع شمالی بزرگراه آيت ا... هاشمي رفسنجاني( حد فاصل خيابان همتي فر تا بلوار حجاج)

خیابانهای( ياس خوارزمي)

5:30الی8:00

خیابان 24 اذر ( كوچه 70-77)

خيابان هاشم نادري

  
1400/04/05
  
1400/04/02

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/04/02كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:00الی7:30

شهرك الهيه خيابان امين

خیابان لاله(کوچه 1-2)-کوچه خالداري (4-6)

5:00الی9:00قائم اباد: خيابان هاي ( قائم  - جامي-  -وليعصر -شهيد قاسم سليماني دهخدا)
  
1400/04/01

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/04/01كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:00الی7:30خيابان  شهید بهشتي( كوچه 16)
11:00الی13:00خیابان شيخ احمد كافي شمالي(کوچه های 27-29-32-34 ) ابتداي خیابان باقدرت
  
1400/03/31

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/03/31كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:30الی8:00ميدان رسالت
5:30الی9:00خیابان آسياباد شمالي( غربي 4  )و كوچه روبرو( نشاط 2 )  و  خیابان ايت الله صالحي (کوچه13)
6:00الی7:00خیابان ابوذر جنوبي(کوچه های 18-20-22-24-15-17)
7:30الی10:00

 

خیابان ابوذر جنوبي (كوچه 28)

 

  
1400/03/29
  
1400/03/26

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/03/26كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه4:30الی7:00خیابان آسياباد شمالي :شرقي 4-5-6-7 و غربي 4-5-6-7 و گويا
  
1400/03/24

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/03/24كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی11:30خیابان ساقي كوثر-خيابان رودكي -شهرك پيروزي
  
1400/03/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/03/23كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه11:00الی13:30بلوار امام رضا (كوچه 4 )
  
1400/03/22
  
1400/03/20

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/03/20كرمانتعمیرات شبکه 5:30 الی 08:30قائم آباد-خیابان قائم-کوچه های شماره 2 تا 12
1400/03/22کرماناصلاح شبکه6:30 الی 09:30حاجي آباد - خيابان باب الحوائج حد فاصل كوچه 20 و 18
  
1400/03/19

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/03/19كرمانتعمیرات شبکه 5:30 الی 06:30خیابان ابوذر شمالي-کوچه های شماره ( 3-5-7-9-2-4-6-8)
1400/03/19کرماناصلاح شبکه5:30 الی 07:30چهارراه مهديه _ حد فاصل خيابان كار تا خيابان مهديه
  
1400/03/18

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
00/3/18
كرمانتعمیرات شبکه  12:30 الی 14:30خیابان والفجر-کوچه شماره 31
00/3/18کرماناصلاح شبکه11:00 الی 12:30

بلوار جمهوري -بلوار رضوان به سمت فرود گاه 

خیابان شهید شيرواني -خیابان صادقيه

  
1400/03/12
  
1400/03/12

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/03/12
كرمانتعمیرات شبکه  00:00الی 03:00خيابان مالك اشتر  كوچه های شماره( 40-44-25-29-31-33-35-37)
1400/03/12کرمانتعمیرات شبکه14:00 الی 16:00بلوار ولیعصر- كوچه هاي شماره 7- 9 - 11
1 - 30صفحه بعد

​​​​