​​​​​​​​​​​​​​​

  
  
آدرس
  
1399/05/19

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99-5-19کرماناحداث شبکه5:30تا 7:30خيابان شيخ احمد كافي شمالي و فرعي هاي مجاور  - از سه راه گلدشت تا پل باقدرت و كوچه هاي مجاور
احداث شبکه5:30 تا 8:00

بلوار امام صادق از ميدان بيرم آباد تا كوچه شماره 2

خيابان سرباز ضلع شمالي -ميدان بيرم آباد تا كوچه شماره 43 خیابان سرباز

مانور گروهی12:00تا 15:00

بلوارغدير سه 

بلوار هوانيروز غدير 2 تا روستاي حسين آباد

بلوار شهداي هوانيروز -شهرك شهرداري

  
1399/05/16
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/05/16كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی7:30

خیابان پروين اعتصامي غربي

خیابان  استقلال( كوچه هاي 8-10-12)

  
1399/05/15

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/05/15كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل00:30الی01:30

خیابان ابوذر شمالي(کوچه 1-3-5-2-4-6-8 )

 حدفاصل بلوار قدس تا هتل گواشير

5:30الی6:30

خیابان ابوذر شمالي(کوچه 1-3-5-2-4-6-8 )

 حدفاصل بلوار قدس تا هتل گواشير

  
1399/05/13

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/05/13كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:30الی9:00بلوار امام حسين(کوچه های 9-11-13-15-22)
  
1399/05/12

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/5/12
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی7:30

ضلع غربی خیابان نگارستانی( حدفاصل کوچه های 5 تا11 )

خیابانهای (کودکان-نوجوانان)

  
1399/05/11

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/5/11
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی8:30

خيابانهای( كامياب -پاسداران)

خیابان شهیدر رجایی(حد فاصل چهارراه خورشیدتا چهاراه اقبال  )

  
1399/05/09

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/5/9كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی10:00بلوار شهید صدوقی( حد فاصل پل بادپا تا خيابان همتي فر)
5:30الی8:00بلوار امام حسين(کوچه های 9-11-13-15-22)
6:00الی8:30

ميدان ثارالله -خيابان ثارالله و كوچه هاي اطراف

 خیابان بعثت(کوچه 11 و 13)

7:45الی9:15

خیابان خرمشهر (کوچه های2-4)

خیابان ابوذر( كوچه 53 49)

  
1399/05/07

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/05/07كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی7:30شهرك ايرانمنش- خيابان های( سلحشور -شيخ احمد كافي جنوبي و ميثاق)
  
1399/05/04

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/05/04كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:30الی9:30

 

خیابان 14معصوم واطراف

  
1399/05/01
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/05/01كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی8:00

 

بلوار ابوالفضل(کوچه 1 و اطراف)

ضلع جنوبی بلوار ابوالفضل (خیابان هجرت تا چهارراه نيكزاد )

 خیابان هجرت(کوچه های 1-3-5 )

  
1399/04/31

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/31كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی8:00

 

بلواررسالت (کوچه های19-21-23)

خیابان شيخ احمد كافي جنوبي (کوچه های26-28-30)

13:00الی16:00بلوار (ملاصدرا-عماد كرماني-شمس تبريزي-ميرداماد- سما)
  
1399/04/30

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99-4-30
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل1:00الی4:30

خیابان شهید بهشتي( حدفاصل كوچه هاي 4تا12 و 3تا 9)

خیابان شهید بهشتي(کوچه های10،7،5،3 )

5:00الی7:30

خیابان بهمنيار( كوچه 13-15)

خیابان 24 آذر (كوچه هاي 11-13-15)

خيابان نامجو( كوچه 9-11 )

5:30الی10:00خیابان24 اذر (ك 31 و اطراف)
  
1399/04/29

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/29
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی8:00

خیابان مالك اشتر جنوبي (کوچه27 )

 خیابان باقدرت (حدفاصل  ميدان رسالت تا باقدرت غربي 4 )

  
1399/04/26

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/4/26
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی10:00خيابان 24 اذر( حد فاصل كوچه 33 تا 37  و اطراف)
7:30الی11:00شهرك الغدير( كوچه سوسن يك )-بلوارصبا
  
1399/04/25

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/25كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی7:00

 

خیابان آسياباد شمالي غربي (6 و 7) و شرقي( 4،5،6،7)

13:00الی15:30ضلع شرقي بلوارجهاد (حد فاصل بزرگراه امام رضا تا كوچه جهاد 69 و اطراف)
  
1399/04/24

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/04/24کرمانتعمیرات شبکه5:30 تا 8:30خیابان 24 آذر -كوچه27 غربي 3
99/04/24
کرمانتعمیرات شبکه09:00 تا 12:30

خیابان 24 اذر- كوچه 27

خیابان جهاد كوچه 40

  
1399/04/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/23كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل1:00الی4:30

 

خیابان فيروزه حد فاصل کوچه های( 8تا12 )

 خیابان خواجو(حدفاصل چهاراه راه ابوذر تا سه راه اتورفسنجان )

5:00الی8:30

ضلع شمالی بزرگراه امام ( حد فاصل چهار راه جوپاري تا نرسيده به بلوار قدس)

خیابانهای (گلدشت-حجتیه)

5:30الی8:00بلوارجهاد (کوچه های 27تا33 )
  
1399/04/22

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/22
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی8:30

 

ضلع شمالی بزرگراه امام ( حد فاصل چهار راه جوپاري تا نرسيده به بلوار قدس)

6:00الی7:30سرآسیاب (چهار باغ شمالي)
  
1399/04/18

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/18كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی6:30

 

بزرگراه آيت ا... هاشمي رفسنجاني (حد فاصل بلوار حجاج تا نرسيده به كارخانه سيمان )

بلوار حجاج

خیابانهای (خوارزمی- وصال)

  
1399/04/17

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/17كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی7:30

 

شهرک الله آباد(خیابانهای بهارستان بعثت)​


  
1399/04/16

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/16كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی7:30

 

شهرک الله آباد(خیابانهای بهارستان بعثت)

  
1399/04/15

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/15كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی8:30

 

خیابان ميرزاآقاخان(کوچه 35 و اطراف)

 

  
1399/04/13

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/13كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی8:30

 

خیابان هزارويكشب (حد فاصل ميدان كوثر تا تقاطع ويلا)

ميدان كوثر

بلوار شفا (كوچه های 11-13-15)

  
1399/04/12

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/12كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی10:00

 

خیابان جهاد 44(کوچه و اطراف)

10:00الی14:30خیابان جهاد 48(کوچه و اطراف )
  
1399/04/11

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/11كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی9:00

 

اختيارآباد خیابانهای (بهشتي- استقلال شريعتي)​


  
1399/04/05

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/05كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی7:30

 

اختيار آباد

 ​


  
1399/04/06

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/06كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:15الی7:45

 

خیابان 24 آذر(کوچه های 22-26-24)

خیابان بهمنيار(کوچه های 13-11-15)

خیابان نامجو(کوچه 13)

  
1399/04/04

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/04/04کرمانتعمیرات شبکه06:00 تا 10:30

خیابان جهاد کوچه  44

انتهاي كوچه و کوچه 55 و اطراف

99/04/04کرمانتعمیرات شبکه10:30تا 14:30خیابان جهاد  کوچه  52 و اطراف
  
1399/04/02

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99-4-2كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی10:30

 

خیابان جهاد(کوچه 40 شمالي 3 و فرعي بين جهاد 44 و 42)

 

 

  
1399/04/01

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/01كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی10:30

 

خیابان 24 اذر( كوچه 33-35)

10:30الی15:00خیابان24 اذر( كوچه 43)
1 - 30صفحه بعد