​​​​

  
  
آدرس
  
1401/09/16

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/16كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی10:30

 

خیابان شهدا (حد فاصل چهار راه انقلاب تا چهار راه عصا سفید - خانه معلم

ابتدای خیابان ناصریه-

خیابان شهيد قندي(کوچه 18)

خیابان شيخ احمد كافي شمالي(کوچه 16  و اطراف)

 

10:00الی12:30

حدفاصل دانشگاه چمران تا خیابان شقايق

خیابان شقايق و فرعيها

11:00الی15:00بلوار حجاج - خيابان گلستان
  
1401/09/15

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/15كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی10:30

 

خیابان استقلال(کوچه های 1 و 3)

10:00الی12:30خیابان شهید مصطفی خمینی(کوچه های 30 و 32 و فرعيها)
  
1401/09/14
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/14كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی10:00

خيابان نخعي - ضلع غربي خیابان والفجر جنوبي

ضلع جنوبي بلوار جمهوري(حد فاصل والفجر جنوبی تا چهارراه فيروزه)

بزرگراه آیت الله هاشمي رفسنجاني(حد فاصل 14 تا 22)

9:00الی12:00بزرگراه امام رضا(حد فاصل شرکت شکوفا صنعت تا جاده کوه باداموئیه)
10:00الی12:30ضلع شرقی خیابان والفجر جنوبی

  
1401/09/13

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/13كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی10:30

 

منازل مسکونی صادقیه

9:30الی12:00

 

بلوارصبا

10:30الی13:00روبروي شهرك نون والقلم -حدفاصل پل دانش تا حافظان قران
  
1401/09/11
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/11كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه07:30الی10:00

 

 

 

خيابان شهيد رجايي( حد فاصل كوچه 18 تا كوچه 76 )

بلوار مفتح (حد فاصل بلوار جهاد تا سه راه نماز)

  
1401/09/10
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/10كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی11:30

 

بلوارپزشک سحاب فرهنگیان(فاز 6)

10:00الی12:30

 

خیابان شهید مصطفی خمینی(کوچه 28 و فرعيها)

12:00الی14:30

بلوار قدس(کوچه های 13-15-17-19 )

 انتهاي بلوار ترمينال قديم

  
1401/09/09
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/09كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی10:30

 

خيابان صادقيه

خیابان ابوذر جنوبي(کوچه 30 و فرعيها )-خیابان 30 متري حجت (کوچه های22 و24)

10:00الی12:30

 

خیابان اتحاد(6-8-10-7-9)

11:30الی15:00

 

چهارراه امير كبير-بلوارجمهوري(کوچه 25)

  
1401/09/08

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/08
كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی10:00

 

خيابان شهيدان محمدي

 خيابان شهیدقدوسي(حدفاصل کوچه1 تا 17 ا و اطراف

8:00الی10:30

 

خیابان30 متري حجت (12-14-16)

8:00الی11:30

 

بلوار پزشک:سحاب فرهنگيان(فاز 6)

10:00الی12:30حاجي اباد خیابان وليعصر(کوچه های 1 و 3)
  
1401/09/07

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/07كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی10:30

 

بلوار هزار( مجتمع عماد و گواشير)

8:00الی11:30

 

بلوار پزشک:مجتمع سحاب فرهنگیان(سحاب 1)

10:00الی12:30

 

خیابان شقایق وکوچه های اطراف

  
1401/09/06

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/06كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی10:30

 

خیابان قائم آباد -خیابان شهيد سليماني -خیابان قلي زاده

خیابان شهیدمصطفي خميني(کوچه 42-44-48-50)

8:30الی12:00بلوار پزشک:سحاب فرهنگیان (سحاب5)
10:00الی12:30الله اباد: انتهاي بلوار بهارستان - خیابان امام حسن مجتبي
  
1401/09/05
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/05كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه09:00الی12:30

 

بلوار هزار (حد فاصل بلوار شهید صدوقی تا كوچه 13)

ضلع شرقي پارك جنگلي

 

10:00الی12:30

 

اختیارآباد:خیابان نماز كوچه 6های(6 - 8 - 10 - 12 - 14 )

خیابان بهشتي(کوچه 30)

  
1401/09/03
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/03كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی09:00

 

 

بلوار امام صادق- ابتداي خیابان اشرف گنجويي

بزرگرا ه شرقي( حد فاصل ميدان بيرم اباد تا جايگاه سي ان جي جنگل قائم)

8:00الی9:30پمپ بنزين ميدان بيرم آباد و جنب ان
8:00الی10:30

شهرك ايرانمنش خیابان بعثت (کوچه های1-2-3)

اختیارآباد: خیابان ورزش (كوچه 10)

9:00الی11:30بلوار شهيد صدوقي (انتهاي پارك جنگلي)

  
1401/09/02
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/02كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی10:30

 

 

بلوار پزشک:منازل سحاب فرهنگيان(فاز 5)

08:00الی11:30

 

خیابان حافظان قران(کوچه های 1-3-5-2-4)

10:00الی12:30

 

شهرك مطهري:  مسكن مهر جوانان

  
1401/09/01

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/01كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی10:30

 

 

بلوارامام علي(حد فاصل ابتداتا خيايان حافظان قرآن)

  
1401/08/29

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/08/29كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی10:30

 

 

شهرك امام علي جنب مجتمع نون والقلم

الی12:008:00

 

خيابان شهيد رجايي (كوچه 7 ))

خیابان ارتش(کوچه 8 و  اطراف)

  
1401/08/26

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/08/26كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه00:00الی02:30

 

ميدان شورا

خيابان فلسطين(حد فاصل چهار راه ابن سينا تا ميدان بسيج )

خیابان ابوحامد( كوچه 2)

7:30الی10:00

 

قائم آباد خیابانهای (شهيد سليماني - شهيد قلي زاده)

الی10:308:00

 

خیابان شهید مصطفی خمینی(کوچه 28 و فرعيها)

8:00الی11:00پارك مطهري (كوچه 5)
  
1401/08/25
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/08/25كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی9:30

 

خيابان ويلا - خيابان والفجر شمالي (حد فاصل ك 4 تا انتها) -خيابان هزارو يكشب شمالي (حد فاصل تقاطع ويلا تا ميدان كوثر)

8:00الی10:30

 

بلوار شهید صدوقي(کوچه 23)

الی12:3010:00

 

شهرك 14 معصوم

  
1401/08/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/08/23كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی10:30

 

خیابان شيخ احمد كافي(کوچه های 12-14-16 و فرعيها)

10:00الی12:30

 

خیابان شيخ احمد كافي جنوبي (کوچه های22-24-26) بزرگراه امام (کوچه37)

11:00الی13:30

 

خیابان شفا(کوچه 12)

  
1401/08/22
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/08/22كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی10:30

خیابان شيخ احمدكافي :کوچه جنوبي 6 (فرعيهاي 7-8-9-10-11-12 )

بلوار رسالت(کوچه های 5و7)

منازل دادگستري

10:00الی12:30

 

خیابان بيت المقدس(کوچه های 11-13-15-8-10-12)

اختیارآباد:خيابان جمهوري اسلامي كوچه هاي 17 تا 27

12:00الی14:30اختيار آباد: شهرك شهيد باهنر


  
1401/08/19

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/08/19كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه00:00الی01:00

 

خيابانهای( سرباز -خ مدرس - 17 شهريور -مطهري شرقي)

 

00:30الی01:30خيابانهای( 17 شهريور- شهداي پيرانشهر)
7:30الی10:00

بزرگراه امام(کوچه های 21-19-17-15 )

خیابان حافظان قران(کوچه های 4-6)

  
1401/08/17

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/08/17كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی12:30

 

بلوار مفتح(حد فاصل سه راه خیابان نماز تا بلوار مهديه) بلوار مهدیه(حد فاصل سه راه مفتح تا بزرگراه)

  
1401/08/16

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/08/16كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه00:30الی03:00

 

خیابان خواجو(حدفاصل پارك نشاط و چهارراه غربايي)

  
1401/08/11

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/08/11كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:30الی11:00

 

بلوار شهيدان ماهاني(کوچه 25)

  
1401/08/10

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/08/10كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه00:30الی02:00

 

خیابان امام(حدفاصل سه راه سام تا چهارراه طالقانی) خيابان پيروزي  و اطراف

7:30الی10:00

خيابان رزمندگان

خيابان شهيد كميل ابوالقاسمي( كوچه هاي 2 و 4)

8:30الی11:00

بلوار  مهر (حدفاصل پارك جنگلي تا انتها )

خیابان اموزگار (کوچه3 و اطراف)

10:30الی13:00

  خیابان شهيد شيرواني(کوچه های 14 و 16 و 12)

شهرك شكوه واطراف

  
1401/08/05
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/08/05كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00 الی 10:00

شرف آباد-کوچه های شماره 35 – 37- 39 و فرعي هاي اطراف

 

  
1401/08/04

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/08/04كرمان

افزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه

 

 

9:006:00

ضلع جنوبي و شرقي پارك مطهري

 

  
1401/08/03

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/08/03
كرمان

افزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه

 

12:30 الی 15:00

ابتداي خیابان  نامدار محمدي و اطراف

 

1401/08/03كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه 8:00 الی 11:30

خیابان هوشنگ مرادي-کوچه های  8 و 6 و بخشي از هاتف اصفهاني و هاتف اصفهانی  شمالي 2 و انتهاي خيابان نظامي گنجوي

 

1401/08/03كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه 8:00 الی 11:30

بلوار هزار كوچه شماره 13 ملك نابينايان

 

  
1401/08/01

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/08/01كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی10:30

 

شرف آباد خیابان امام علي

خیابان بيت المقدس(کوچه های 1-3-5-7)

خیابان حافظان قران(کوچه 3)

10:00الی12:30

بلوار قايم( كوچه های 17 و 19 و 8 و فرعي هاي اطراف)

خیابان خواجوي 5 و فرعيها

  
1401/07/28

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/07/28كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی10:30

 

خیابان شيخ احمدكافي جنوبي(کوچه 22-24-26)

بزرگراه امام(کوچه 37)

خیابان شفا(کوچه19)

8:30الی10:30شهرک هوانیروز
8:30الی12:00منازل سحاب فرهنگيان(فاز 1)
10:00الی12:30 خيابان مديريت


  
1401/07/26

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/07/26كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی10:30

 

خیابان مطهری(مطهري 1-3-5)

بلوار سيدي-خيابان شهداي خانوك

 

08:00الی11:30شهرك سحاب فرهنگيان (فاز4)
11:00الی13:30بلوار 22 بهمن (حد فاصل شهربازي تا ميدان خواجو ) انتهاي خیابان گوهري -بزرگراه امام
1 - 30صفحه بعد

​​​​