​​​​​​​​​​​​​​​

  
  
آدرس
  
1399/11/09

تاريخ    شهر    هدف از اعمال خاموشي    مدت زمان    مناطقي كه خاموشی خواهند داشت
9/11/99    کرمان    تعمیرات شبکه    8:00الی11:30    
خیابان شيخ احمدكافي شمالي( 1-2-3-4-5-6-7-8)

            11:00الی14:30    خیابان شهید دستغيب(  كوچه 37 )
 حد فاصل خيابان شهيد قدوسي تا خيابان دستغيب
            12:00الی15:30    بلوار پزشك مجتمع سحاب فرهنگيان

  
1399/11/08

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/11/08کرمانتعمیرات شبکه12:00الی14:30

خيابان شهید شيرواني (كوچه 24 )-خیابان كشوري و اطراف

كوي دادگستري (غربي2-3-4-5 و شرقي 3-4-5)

  
1399/11/06

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/11/06کرمانتعمیرات شبکه12:00الی14:30سراسياب( خيابان فلاح -خيابان ابراهيمي شمالي)
  
1399/11/05

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
  99/11/05کرمانتعمیرات شبکه12:00الی15:00بلوار امام حسن( كوچه 26)
12:00الی15:30خیابان فيروزآباد(کوچه 13)
  
1399/11/03

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
   99/11/03کرمانتعمیرات شبکه8:00الی12:30ميدان كوثر، ابتداي بلوار حمزه شمالي، ابتداي بلوار آزادگان
  
1399/11/02

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
   99/11/02کرمانتعمیرات شبکه12:00الی15:30

خيابان دستغيب كوچه 37

 

  
1399/10/30

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/10/30
کرمانتعمیرات شبکه12:00الی15:30

خيابان اتحاد

 

  
1399/10/25

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/10/25
کرمانتعمیرات شبکه1:00الی2:30

ضلع شرقي بلوار امام صادق از(حد فاصل  پست فوق توزيع تا ميدان بيرم اباد )

انتهای خیابان سرباز - خيابان قدوسي

9:00الی12:30خیابان جهاد(حد فاصل خیابان عطار تا کوچه 27)
  
1399/10/24

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/10/24کرمانتعمیرات شبکه12:30الی15:30خيابان آبنوس- ابتداي  خیابان زهره كرماني
  
1399/10/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/10/23
کرمانتعمیرات شبکه7:30الی10:30خيابان شفا كوچه 9
  
1399/10/22

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/10/22کرمانتعمیرات شبکه8:00الی10:00بلوار نبوت(کوچه های21تا26)-خیابان چهارده معصوم (کوچه4-6)
10:00الی12:00

خیابان چهارده معصوم(کوچه های 8-10-7-9-11 )

 خیابان ثامن الائمه(کوچه 5 و وفرعيها)

  
1399/10/21

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/10/21کرمانتعمیرات شبکه1:00الی2:15خيابان( آسياباد جنوبي - بهزاد- مير زا اقا خان)
8:00الی10:30كوي دادگستري غربي 2-3-4-5 و شرقي 3-4-5
12:00الی14:30

ضلع جنوبي بلوار امام صادق (حد فاصل ميدان بيرم اباد تامیدان تره بار جديد)

خيابان شهيدان اشرف گنجوئي

  
1399/10/15

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/10/15کرمانتعمیرات شبکه8:00الی10:30

خیابان پروين اعتصامي (غربي 1 )

خیابان فيروزه(کوچه های 11  و13وکوچه های دادبين  - مهدوي)

  
1399/10/14

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/10/14کرمانتعمیرات شبکه8:00الی10:30خیابان شهید مصطفی خمینی (حدفاصل کوچه 42 تا 50)
  
1399/10/10

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/10/10کرمانتعمیرات شبکه8:00الی10:30

بلوار امام حسين(کوچه 3)

خیابان  ابوذرشمالي(کوچه های 38-40-42-44-46)

  
1399/10/08

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/10/08کرمانتعمیرات شبکه7:30الی10:00

خیابان ابوذر شمالي(کوچه 14-16-18-22 )و

 حدفاصل (کوچه های 10 تا 22)

8:00الی10:30انتهاي خیابان 24 آذر- خيابان وحدت( كوچه 3)
  
1399/10/07

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/10/07کرمانتعمیرات شبکه8:00الی10:30

خیابان  آسياباد جنوبي (شرقي4-5-6 )

خیابان شيخ احمد كافي شمالي(کوچه 15- كوچه هاي بنفشه و طباطبايي )

خیابان بهزاد(حدفاصل بهزاد 15 تا 4سه  راه بهزاد )

  
1399/09/27

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/09/27کرمانتعمیرات شبکه7:30الی11:00

بلوار قدس (كوچه های 15و 17 و 19)

بلوار قدس (كوچه هاي 15 ،17 ، )19 - مطهري 26

خيابان سجاديه( كوچه هاي 8 تا 10)

8:00الی11:30شهرک باهنر( خيابان ظفر)
  
1399/09/26

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99-9-26کرمانتعمیرات شبکه8:00الی11:30

شرف اباد(کوچه 41  )

خيابان سجاديه

خيابان حكيم (كوچه هاي 2 تا 6)

  
1399/09/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/09/23کرمانتعمیرات شبکه8:00الی10:30خيابان ابوذر شمالي(حد فاصل کوچه های  14-16-18-22 )
8:30الی11:00اله آباد خیابان  بعثت (کوچه37)
10:00الی12:00خیابان حجت(کوچه های 1-2-3-4-5-6)
  
1399/09/20

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/09/20کرمانتعمیرات شبکه8:00الی10:30

خيابان شهیددادبین

حد فاصل چهار راه مديريت تا خيابان شهداي دارلک

  
1399/09/19

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/09/19کرمانتعمیرات شبکه7:30الی9:30بلوارفردوسي(کوچه های8-10-12-14)
9:00الی12:00خیابان جهاد(کوچه 8 و اطراف)
  
1399/09/16

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/09/16کرمانتعمیرات شبکه8:30الی11:00خیبابان همتی فر(مجتمع سحاب فرهنگيان )
  
1399/09/11

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/09/11کرمانتعمیرات شبکه08:00 الی 11:00انتهای خیابان 24 آذر-خیابان وحدت​


  
1399/09/10

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/09/10کرمانتعمیرات شبکه08:00 الی 11:00بلوار امام حسين(کوچه های 9-11-13-15-24-22 و اطراف)
9:00الی12:30خیابان ايت الله صالحي(کوچه 7 و فرعيها و اطراف)
  
1399/09/05

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/09/05کرمانتعمیرات شبکه08:00 الی 11:00مجتمع 414 واحدي پيامبر اعظم
  
1399/09/03

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/09/03کرمانتعمیرات شبکه08:00 الی 10:30خیابان گلدشت-کوچه 27
  
1399/09/02

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/09/02کرمانتعمیرات شبکه12:00الی 14:30خیابان فیروزه-کوچه 4
  
1399/08/30

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمان

آدرس محل خاموشی

 

 

99-8-30كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل9:00الی13:30شرف آباد:بلوارقائم -20متري مطهري -خیابان ولي عصر
  
1399/08/29

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمان

آدرس محل خاموشی

 

 

99-8-29
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل9:00الی13:30خيابان فواد كرماني - روستاهاي منطقه  كوهپايه
1 - 30صفحه بعد