​​​​​​​​​​​​​​​

  
  
آدرس
  
1399/03/13

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/03/13كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30

خيابان حافظيه  كوچه هاي 18-20-22-24

 انتهاي 24خیابان

خيابان وحدت

خيابان بوستان ا( كوچه 8 تا 24)

6:00الی9:00

ابتداي خیابان باقدرت غربي

خیابان شيخ احمد كافي جنوبي(کوچه های 2-8-10)بزرگراه آيت ا... خامنه اي (حد فاصل چهار راه گنبد جبليه تا به خيابان رز)

  
1399/03/12

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/03/12كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل06:00الی10:30خیابان جهاد(کوچه 56 و اطراف)
10:00الی14:30خیابان جهاد(کوچه44واطراف)
  
1399/03/11

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/03/11کرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل00:00الی5:30

خيابان ابوذر شمالي حد فاصل كوچه 59 تا چهار راه ابوذر

ضلع شمالي خيابان خواجو حد فاصل كوچه هاي 29 تا تا چهار راه ابوذر

ضلع جنوبي خيابان خواجو حد فاصل كوچه 34 تا تا چهار راه ابوذر

خیابان مالك اشتر شمالي حد فاصل كوچه 39 تا سه راه مالك اشتر

99/03/11کرمانتعمیرات6:00 تا 8:00خيابان آبنوس، بهمنيار 10-12-14
99/03/11کرمانتعمیرشبکه07:00تا 11:00خيابان 24 آذر كوچه 27 و غربي 5
  
1399/03/10

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/03/10كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30بلوارامیرکبیرکوچه شماره 2 واطراف
  
1399/03/08
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/03/08كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی7:30

ضلع جنوبي بزرگراه امام رضا حد فاصل بلوارجهاد تا پل شهید رجایی

-ابتداي خيابان ثامن الحجج

8:30الی11:00مجتمع كوثر، خیابان جهاد کوچه 3

  
1399/03/07
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/03/07کرمانتعمیرات شبکه8:30 تا 11:00ميدان گاندي، خيابان افسركرماني
99/03/07کرمانتعمیرات شبکه6:30تا 10:30خیابان جهاد-کوچه 44
99/03/07کرمانسرویس سالانه08:00 تا 08:30سعادت آباد-ضلع جنوبی بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی
99/03/07کرمانسرویس سالانه09:00تا 09:30اختیارآباد-کمربندی امام رضا-شهرک صنعتی اختیار آباد

  
1399/03/06

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانبزرگراه امام رضا (حدفاصل کارخانه سیمان تا شرکت پویان صنعت)
99/03/06كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی7:00خيابان شهید مصطفی خمینی(حدفاصل پمپ بنزين تا کوچه47 وفرعیهای های اطراف)
  
1399/02/31

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانبزرگراه امام رضا (حدفاصل کارخانه سیمان تا شرکت پویان صنعت)
99/02/31كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30خیابان سده(کوچه11 و فرعي هاي اطراف)
8:00الی11:00خيابان خوارزمي (حد فاصل بلوار جمهوري تا انتهاي گلستان كوچه 4)
10:30الی13:00خیابان مهديه(کوچه 31-33-35-37)​


  
1399/02/30

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانبزرگراه امام رضا (حدفاصل کارخانه سیمان تا شرکت پویان صنعت)
99/02/30كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30شهرک سيدي ك 16 و فرعي هاي اطراف
10:30الی13:00خیابان كارگر (ك1 و فرعي هاي اطراف)
  
1399/02/29

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانبزرگراه امام رضا (حدفاصل کارخانه سیمان تا شرکت پویان صنعت)
99/02/29كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی9:30ضلع شرقی وغربی خیابان جهاد(حد فاصل كوچه  56  و58)
8:00الی10:30خیابان سده(کوچه 19-21-23)
9:00الی12:30خیابان جهاد(کوچه 48 وکوچه های   اطراف )
10:30الی13:00خیابان سده(کوچه 34-36-38)
  
1399/02/28

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99-2-28کرمانتعمیرات شبکه5:00 تا 8:00محدوده ترمينال قديم -قسمتي از شيخ احمد شمالي -قسمتي از خيابان اسياباد جنوبي از چهار راه قبل از در مانگاه دادبين تا نزديكي تكيه ابو الفضل كوچه هاي دو طرف
  
1399/02/27

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانبزرگراه امام رضا (حدفاصل کارخانه سیمان تا شرکت پویان صنعت)
99-2-27
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی11:30خيابان استاد مطهري( كوچه 29)
الی15:3012:00شرف اباد( كوچه اول)
  
1399/02/26

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانبزرگراه امام رضا (حدفاصل کارخانه سیمان تا شرکت پویان صنعت)
99-2-26
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی9:30

شهرك باهنر خیابان بحرالعلوم  و كوچه هاي مجاور

خیابان رزمندگان و كوچه هاي مجاور

  خیابان گلستان و كوچه هاي مجاور

  
1399/02/25

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانبزرگراه امام رضا (حدفاصل کارخانه سیمان تا شرکت پویان صنعت)
/2502/99كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30خیابان مهديه (کوچه های 50 تا58 و فرعي هاي مرتبط)
الی10:308:00خیابان مهديه(کوچه های 46 تا 52 و فرعي هاي اطراف)
8:00الی9:30بلوار شاهد كوچه 12
  
1399/02/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/02/23
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل1:00الی2:00خيابان  ابوحامد
الی10:308:00شهداي خانوك 36 تا 44 و فرعي هاي مرتبط
8:30الی12:00كمربندي امام ر ضا (حد فاصل کارخانه سیمان تا شركت پويا صنعت)
10:00الی12:30خیابان مهديه بعد ازتقاطع نظري زاده
  
1399/02/22

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/02/22کرمانرفع حریم6:00 تا 8:00خيابان فيروز اباد حد فاصل بزرگراه ايت الله خامنه اي تا ميدان ابوالفضل
     ​


  
1399/02/21

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/02/21
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی12:00خيابان شهاب (كوچه 28 و فرعي هاي اطراف)
  
1399/02/16
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/02/16کرمانتعمیرات شبکه09:00 تا 11:00خیابان کمیل کوچه 38
99/02/16
کرمانتعمیرات شبکه08:30 تا12:30خیابان جهاد کوچه 56 شمالی 2
99/02/16کرمانتعمیرات شبکه12:30 تا 16:30خیابان جهاد انتهای کوچه 56

  
1399/02/14

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
14/02/99كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل10:30الی12:00خيابان شفا( كوچه 2 و اطراف،کوی سرجنگلداری فاز2)
  
1399/02/11
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/02/11كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل00:30الی03:00بلوار شهيد عباس پور  (حد فاصل  كوچه 1 تا 11 )- شهرك مهاجرين جنگي
8:00الی10:30خیابان شيخ احمد كافي شمالي (ك 16)
8:30الی11:00خيابان شفا( كوچه 2 و اطراف)

  
1399/02/10

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
10/02/99کرمانتعمیرات شبکه08:00 تا11:00خیابان جهاد کوچه 56 شمالی 2
10/02/99کرمانتعمیرات شبکه12:00 تا 15:00خیابان جهاد کوچه 56 جنوبی 4
  
1399/02/09
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/02/09كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30خیابان شفا:(  انتهای کوچه شماره 2-فاز یک  کوی سرجنگلدا ری )

  
1399/02/08

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/02/08كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی11:30

خيابان شهید مصطفي خميني (ضلع شرقي حد فاصل سه راه گوهري تا كوچه 69)

خيابان نيايش

بلوار ساوه (حد فاصل نقاطع خيابان شهیدمصطفي خميني تا خيابان نگارستاني)

  
1399/02/07

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
07/02/99كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی7:30

کوچه کارخانه شیر

اتوبان هفت باغ (حد فاصل كوچه كارخانه شير تا ميدان هفت باغ)

  
1399/02/03

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/02/03كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی9:30خیابان كارگر
10:00الی12:00

خيابان مطهري (حد فاصل چهارراه بسيج تا چهارراه احمدي )

خيابان نشاط( كوچه هاي 3و4و5و6)

  
1399/01/31

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
31/01/99كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل11:00الی14:00كوي دادگستري 1-2-4 و مجتمع اطلس
08:30الی12:30خیابان جهاد كوچه 56 و اطراف - مدرسه شبستري و اطراف
12:30الی16:00خیابان جهاد کوچه 56 غربي 5 و اطراف
  
1399/01/29
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/01/29كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل05:00الی08:30

شرف آباد از ابتدا تا انتهای بلوار قائم- خیابانهای (20متری مطهری، ولیعصر، علی اصغر، امام حسن مجتبی و امام علی)

شهرک لاله

بزرگراه امام رضا حدفاصل سه راه شرف آباد تا روبروی بلوار شیراز

05:00الی09:30بزرگراه امام رضا حدفاصل بلوار شیراز تا پل کوثر

  
1399/01/28

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/01/28كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل07:00الی08:30شرف آباد (کوچه قائم 4، 6 و 8)
09:00الی10:30بزرگراه امام رضا حدفاصل سه راه شرف آباد تا روبروی بلوار شیراز
  
1399/01/27
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/01/27كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل12:30الی14:30

ضلع شمالي جاده ماهان

ضلع شمالي خيابان سرباز از ميدان بيرم آباد تا كوچه 45

  
1399/01/22

تاریخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
22/01/99کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی در محل6 الی 7:30بلوار خرمشهر- منازل مسکونی پیام مخابرات
7 الی 8:30بزرگراه یادگار امام-خیابان دانش کوچه 4- بلوار شهید صدوقی کوچه 13
6:30 الی 10:30خسابان پروین اعتصامی شرقی (کوچه های 13-15-17 و اطراف)- خیابان پروین اعتصامی غربی (کوچه های 12 تا 18) – ساختمان پزشکان حکیم
1 - 30صفحه بعد