نام خدمت  نحوه ارائه خدمت  فرم های مربوطه شناسنامه خدمت  لینک خدمت  مدارک خدمتقابل ارائه در دفاتر الکترونیکی
 تسویه حساب link-32.ico

 شناسنامه خدمت - تسویه حساب - 931107.docx
link-32.ico

 
 تسویه بدهیlink-32.ico
 فرم خدمت شناسنامه خدمت - تسویه بدهی - 931107.docx link-32.ico   
 تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه
فرم خدمت شناسنامه خدمت - تغییر تعرفه - 931107.docx    
 صدور قبض المثنی  شناسنامه خدمت - قبض المثنی - 931107.docx
 
  
 بررسی صورت حساب  شناسنامه خدمت -بررسی 931107.docx
   
 سوابق مصارف و صورت حساب 
 شناسنامه خدمت -سوابق مصارف - 931107.docx   
 سوابق پرداخت   شناسنامه خدمت -سوابق پرداخت- 931107.docx   
 درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب    شناسنامه خدمت -انصراف از برقراری انشعاب - 931107.docx   
 تغییر مکان داخلی   فرم خدمت شناسنامه خدمت -تغییر مکان داخلی - 931107.docx   
 وصل مجدد انشعاب 
 فرم خدمت شناسنامه خدمت - وصل مجدد انشعاب - 931107.docx   
 جمع اوری موقت انشعاب
 
 

فرم خدمت شناسنامه خدمت -جمع آوری موقت - 931107.docx   
جمع اوری دائم انشعاب

 


فرم خدمت
 شناسنامه خدمت -جمع آوری دائم - 931107.docx   
اصلاح اطلاعات  فرم خدمت شناسنامه خدمت - اصلاح اطلاعات - 931107.docx   
اصلاح نام  فرم خدمت شناسنامه خدمت - اصلاح نام - 931107.docx   
تغییر نام  فرم خدمتشناسنامه خدمت - تغییر نام - 931107.docx
   
آزمایش کنتور 
 شناسنامه خدمت -آزمایش کنتور - 931107.docx   
اصلاح سرویس انشعاب   شناسنامه خدمت -اصلاح سرویس انشعاب - 931107.docx   
قطع موقت انشعاب  فرم خدمت شناسنامه خدمت -قطع موقت - 931107.docx
   
نصب مجدد انشعاب  فرم خدمت شناسنامه خدمت -نصب مجدد - 931107.docx   
افزایش امپراژ فرم خدمت
 شناسنامه خدمت -افزایش آمپراژ - 931107.docx  
 
درخواست کاهش آمپراژ فرم خدمت
 شناسنامه خدمت -کاهش آمپراژ - 931107.docx    
درخواست انشعاب آمپری  فرم خدمت شناسنامه خدمت -انشعاب آمپری - 931107.docx   
تفکیک یا ادغام انشعاب  فرم خدمتشناسنامه خدمت - تفکیک و ادغام - 931107.docx
   
واگذاری برق موقت   شناسنامه خدمت -برق موقت - 931107.docx   

 مدت زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان


فرم نظر سنجی ارائه خدمات