آدرس
  
1398/05/27

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/05/27كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:00شرف اباد (حد فاصل کوچه قائم 47 تا انتها)
  
1398/05/24

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98-5-24كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی8:30خيابان هاشم نادري غربي 1-3-5 و اطراف
6:00الی8:00خيابان ابوسعيدي (حد فاصل خیابان پروين اعتصامي تا بلوار شهید صدوقي)
  
1398/05/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
۹۸-۰۵-۲۳كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل ۷:۳۰ الی ۹:۳۰خیابان گلدشت36(کوچه های36الی ۴۹​)


  
1398/05/20

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/05/20كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل 6:00الی8:30خيابان قدوسي (حد فاصل كوچه 58 تا 64 واطراف)
7:30الی10:00انتهای خیابان مهديه و خیابان نظري زاده
8:00الی10:00خیابان گلدشت(کوچه های 30-36)
  
1398/05/17
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98-05-17
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل 6:00الی8:30خيابان شهید باهنر
8:00الی10:30خیابان بعثت(کوچه های 5 و10)
9:00الی11:30خیابان نماز( 19-17-20-22)


  
1398/05/16

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98-5-16
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل 5:30الی8:00خيابان مديريت (حد فاصل سه راه مديريت تا كوچه 34)
5:30الی9:00

خیابانهای( شهيدان ماهاني - شهيد احمدي اشرف گنجوی)

سراسياب

  
1398/05/13
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/05/13كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل 7:30الی10:00بلوار شهيد محمديان

  
1398/05/12

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98-05-12
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل 5:30الی7:00بلوار امام رضا (كوچه 4)
  
1398/05/09
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98-05-09كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل 5:30الی9:00بلوارشاهد (كوچه شماره 2 الي 16)
6:30الی8:00قائم آباد ( خیابان مولوي)
6:30الی10:00قائم آباد (خیابان مولوي: کوجه 9)

  
1398/05/08

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/05/08
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل 5:30الی9:00

ضلع شمالي بزرگراه آيت الله هاشمي( حدفاصل خیابان همتي فر تا بلوارحجاج)

سرآسياب(خیابان چهارباغ شمالي)

  
1398/05/07
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/05/07
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل 5:00الی9:30

خیابان ابوذر جنوبي( كوچه فرهنگ)

شهرك الله آباد(کوچه های 43تا53)

8:00 الی11:00خیابان آیت ا... صالحی(کوچه 7 و كوچه مدرسه صديق)

  
1398/05/06

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/05/06
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل 8:00الی11:00خيابان هجرت
  
1398/05/01
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98-05-01كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل05:30الی900ضلع جنوبي بلوار شهيد صدوقي (حد فاصل سه راه كشاورز تا پل راه آهن)

  
1398/04/31

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98-4-31
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل05:00الی08:30ضلع جنوبي بلوار شهيد صدوقي (حد فاصل سه راه كشاورز تا پل راه آهن)
07:30الی10:30ضلع شمالي بزرگراه آيت الله هاشمي (حد فاصل خیابان همتي فر تا بلوارحجاج)
  
1398/04/30
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
30/ 4 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی6:30بلوارجانباز-خيابان ارتش

  
1398/04/26
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
26/ 4 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:30الی9:00خیابان ابوذرجنوبي (کوچه های18-20-22-24-15-17)
6:30الی9:30ضلع شمالي بزرگراه آيت الله هاشمي حد فاصل بلوارحجاج تابزرگراه امام رضا
7:30الی10:30روستاهای حاجي آباد و باقرآباد
7:30الی11:00كرمان قائم آباد خیابان مولوي
9:00الی11:30بلوار حضرت ابوالفضل كوچه 1 فرعيهاي 1و3و5 و 2و4و6

  
1398/04/25

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
25/ 4 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی8:00ضلع شمالي بزرگراه امام رضا(حد فاصل چهارراه كوهپايه تا پل شهید رجایی )- انتهاي بلوار عباسپور(حد فاصل چهارراه مفتح تا بزرگراه)
5:30الی9:00اختیارآباد
7:30الی11:00خیابان آبنوس( كوچه 16-14-12)
  
1398/04/24
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
24/ 4 /98کرماناصلاح و تعمیرات شبکه05:45الی07:30خیابان آيت الله صالحي کوچه 1و2و3 ضلع شرقی خیابان استقلال حدفاصل پارک تا چهارراه خواجو- از چهارراه خواجو به سمت پارك نشاط تا اول خواجو 22
05:00الی08:30چهار راه جبليه و انتهاي خيابان شهداء

  
1398/04/20
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
20/ 4 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی9:30بلوار رسالت(کوچه های 5-7-9)

  
1398/04/19
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
19/ 4 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی7:30خیابان گلدشت (کوچه های24-26-28-29-31)
5:30الی9:30شهرك خواجو(خیابانهای  بسطامي  وملاصدرا)
8:00الی10:30ضلع شمالي بزرگراه هاشمي رفسنجاني( حد فاصل پل همتي فر تا بلوارحجاج)
12:00الی15:30بزرگراه آيت الله هاشمي :خیابان مولوي(از ابتدا  تاكوچه شماره 22)

  
1398/04/18

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
18/ 4 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی9:00خیابان شهید دستغيب (كوچه 45 -43 و اطراف)
6:00الی8:00خیابان ميرزااقاخان(کوچه های33الی39)وکوچه های(38الی50)
6:00الی9:30شرف آباد:بلوار قائم(كوچه های  40تا 48)
8:00الی10:00

خیابان ميرزااقاخان(کوچه های23الی29)وکوچه های(32-34)

 

  
1398/04/16
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
16/ 4 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی8:30

شرف آباد (كوچه 1الی31 وکوچه های اطراف)-خیابان یاسین

 

6:00الی9:00

خيابان صادقيه ( كوچه شماره 2 الي 10)

مجتمع هاي بعثت يك -دو-سه وچهار

6:00الی9:30کوچه آسياباد شمالي غربي 6
7:30الی9:30خیابان گلدشت (کوچه36-38-40-47-49)
9:30الی11:30خیابان گلدشت(کوچه های 30-32-34-36)

  
1398/04/15
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
15/ 4 /98کرماناصلاح و تعمیرات شبکه05:00الی08:30قدمگاه چهارسو روبروي صفه عزاخانه

  
1398/04/12

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
12/ 4 /98کرماناصلاح و تعمیرات شبکه06:00الی09:00كوچه كارخانه شير - كوچه شهيد جعفردستمرد - شهرك گلستان شقايق 11 -  بعد از خیابان شقايق (دانشگاه چمران) تا ابتداي كوچه شهيد جعفر دستمرد (راستاي اصلي بلوار)
09:00الی11:00انتهاي شيخ احمد كافي جنوبي 6  - كوچه هاي بلوار رسالت 1و3و5 - انتهاي كوچه شهيد انصاري
13:00الی14:30جاده زرند _ حوض دق
  
1398/04/10

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
10/ 4 /98کرماناصلاح و تعمیرات شبکه05:30الی09:00ابتداي بلوار شهيدان ماهاني
06:00الی08:30

مسكن مهر كميل

  مجتمع هاي مسكوني 1 و 2

06:45الی09:15خيابان بوعلي، كوچه هاي 1 تا 5
07:30الی10:00

خیابان شيخ احمدكافي جنوبي کوچه های 26-28-30

خیابان حافظان قران کوچه های 8-10-12

خيابان ميثاق كوچه شماره 2 تا 6

12:30الی14:30خیابان های (نماز - عرفان مفتح) - قسمتي از خيابان های (پاراديس و شهيد رجايي) - شهرك مهاجرين​


  
1398/04/05

تاريخ

شهر

هدف از اعمال خاموشي

مدت زمان

مناطقي كه خاموشی خواهند شد

05/ 4 /98

كرمان

افزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل

6:00الی8:00

خیابان گلدشت :کوچه های18-20-25-23

بلوار امام صادق كوچه های( 1و3 و5)

8:30الی11:00

سرآسیاب(محله مزار )

  
1398/04/04

تاريخ

شهر

هدف از اعمال خاموشي

مدت زمان

مناطقي كه خاموش خواهند شد

4/ 4 /98

کرمان

اصلاح و تعمیرات شبکه

13:00الی15:00

خیابان ثامن الائمه کوچه 1 تا 3  خیابان بعثت کوچه 1 تا 4

12:45الی15:15

خيابان شهيد باهنر

  
1398/04/03

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
۹۸-۰۴-۰۳كرماناصلاح و تعمیرات شبکه۱۳ الی ۱۵:۳۰خیابان همتی فر کوچه ۱۴۱۳ الی ۱۵
بلوارنبوت از کوچه شماره ۲۱ تا ۲۶  
1398/04/02
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
2/ 4 /98کرماناصلاح و تعمیرات شبکه12:30الی15:00بزرگراه امام رضا تعاوني كاركنان دادگستري (منازل عدل)
13:00الی15:30خيابان جهاد كوچه 3 و 5 و7

  
1398/04/01

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
01/ 4 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30شهرك ولايت روبروي بلوك1تا5
8:00الی10:30خيابان جهاد( كوچه مشهد: شمالي 5 )
8:30الی11:00ضلع شرقی شهرك ولايت
10:45الی13:15شهرك ولايت جنب بلوك2-3-4
الی14:3012:00

 خيابان حكمت -شهرك  جنت

ضلع شرقي خیابان مديريت (حد فاصل چهارراه مديريت تاخیابان ​


1 - 30صفحه بعد