آدرس
  
1398/12/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/12/23كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی9:00

خيابان سرباز( حد فاصل ك 14الي 18 و 5 الي 11 )

کوچه های جنب بانک مسکن

 

  
1398/12/21

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/12/21كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی11:00بلوار امام حسن كوچه 28 و اطراف
8:00الی12:30خيابان داروگر محله صنعتي
  
1398/12/19

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98-12-19
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی11:00

شهرك هشت بهشت

محله صنعتی

  
1398/12/14

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/12/14كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی10:30 خیابان شيخ احمد كافي جنوبي( كوچه 6)
12:00الی15:30بلوار شهدای غدیر
  
1398/12/12

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/12/12كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی10:30خيابان سرباز( كوچه 2 الي 14 )وكوچه 5
12:30الی16:00

خيابان شهید مصطفي خميني (حد فاصل سه راه گوهري تا پل چهار راه زندان )

بلوار ساوه(حد فاصل چهار راه وليعصر تا تقاطع خيابان نگارستاني)

  
1398/12/11
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/12/11كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل12:30الی15:30

بلوار باستاني پاريزي(حد فاصل کوچه 2 الي 20 )

خيابان شهداي دارلك( حد فاصل خیابان دادبين تا بلوار باستاني پاريزي)

  
1398/12/10

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/12/10كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل9:00الی12:30شهرك مطهري بلوار دانش كوچه 4
  
1398/12/09
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/12/09كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30

خيابان جهاد كوچه هاي شمالي( 2-3-4-5-6)و جنوبي (2-3-4-5)

ابتداي خيابان عطار

  
1398/12/08
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/12/08كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل12:00الی14:30چهارراه امير كبير
12:30الی15:30

بلوار باستاني پاريزي (حد فاصل کوچه 2 الي 20 )

خيابان شهداي دارلك (حد فاصل خیابان دادبين تا بلوار باستاني پاريزي)

  
1398/12/07

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/12/07كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل12:30الی16:00

بلوار ساوه (حد فاصل ابتدا ی بلوارتا تقاطع خيابان نگارستاني )

ضلع شرقی خيابان شهیدمصطفي خميني ( حد فاصل سه راه گوهري تا پل زندان)

  
1398/12/04
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/12/04كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی10:00

خیابان فيروزه(کوچه های8-10-12 )

خیابان خواجو(حد فاصل چهارراه ابوذر تا خیابان اتو رفسنجان)

8:00الی11:30سراسياب: چهارباغ شمالي و جنوبي

  
1398/11/28

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/11/28كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی10:00

شرف اباد:خیابانهای(  بيست متري مطهري، امام حسن ،علي اصغر)

خیابان قائم (کوچه12  تا20 )

8:00الی10:30بزرگراه شمالی(امير كبير 4- مجتمع مسكوني داد گستري)
9:00الی10:00

خیابان گلدشت(کوچه  26- 28)

خیابان ميرزاآقاخان جنوبي(کوچه 64و 66)

  
  
1398/11/27

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/11/27
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی9:30

بلواررسالت(کوچه های 2-4-6 )

 ضلع جنوبي ميدان رسالت

8:00الی10:30

شرف اباد:خیابانهای(  بيست متري مطهري، امام حسن ،علي اصغر)

خیابان قائم (کوچه12  تا20 )

  
1398/11/26

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/11/26كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل12:00الی15:30گلدشت( خیابان گلبرگ)
  
1398/11/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/11/23كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل12:30الی15:30

خيابان شهيد نامجو (کوچه شماره10)

ابتداي خيابان بهمنيار

  
1398/11/16
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/11/16كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل14:30الی16:30بلوار ايت ا... رفسنجاني(حد فاصل بلوار حجاج تا بزرگراه امام رضا)

  
1398/11/14

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/11/14كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل12:00الی15:30شهرك مطهري خيابان معرفت و خيابان ياقوت
  
1398/11/13

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/11/13
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:00

قائم اباد:بلوار وليعصر انتهاي خیابان استاد شهريار

انتهاي بلوار وليعصر سمت راست - شهرك زيتون

9:00الی11:30مجتمع آفتاب  
1398/11/10
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/11/10كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30خیابان مديريت(کوچه های  42 و44و 46)
10:30الی13:00خیابان حكيم(کوچه های  4و6و8)
12:30الی16:00شرف اباد (خيابان مطهري خيابان امام حسن خيابان علي اصغر خيابان قائم حد فاصل ك 14-18)

  
1398/11/08
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/11/08كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30خيابان ايت الله خامنه اي(کوچه 37)
10:30الی13:00خیابان حكيم(کوچه های 8 و10)
12:30الی15:00خیابان فیروزآباد

  
1398/11/07
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/11/07كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی9:00خيابان شیخ احمد کافی جنوبی
8:30الی12:00

خیابان شيخ احمد كافي جنوبي (كوچه 6 و اطراف )

 بزرگراه امام خميني- ضلع جنوبی خیابان باقدرت غربي

13:00الی16:00بلوار امیرکبیر(کوچه های 3و5)

  
1398/11/06
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/11/06كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30خيابان جنت(کوچه های 9و11و13و15)
10:30الی13:00خیابان جنت (کوچه های17-15-19)

  
1398/11/02

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
02/11/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30خیابان مديريت(کوچه 29 تا 35)
10:30الی13:00خیابان حكيم (کوچه 18 تا 24)
  
1398/11/01

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/11/01كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30خیابان مهديه(کوچه های  11تا 17)
10:30الی13:00خیابان سرباز کوچه 43(غربی 1تا7)
  
1398/10/29
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/10/29كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل9:00الی15:00

اندوهجرد وروستاهای تابعه

تکاب وروستاهای تابعه

قسمتی شهر شهداد

12:00الی15:30سرآسياب( خيابان صياد شيرازي- مغفوري- فلاح- شهيد ابراهيمي شمالي و جنوبي - امام سجاد)
12:00الی14:30خيابان شهيد رجايي(  كوچه 25-27-29-23)

  
1398/10/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
23/10/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30خيابان حكيم (کوچه های 47و45و 43)
10:00الی11:30خيابان وصال  و اطراف
10:15الی12:45خیابان حكيم (کوچه های35و37و39)
12:30الی15:00

خيابان شهیدمفتح (حد فاصل تقاطع جهاد تا تقاطع شهيد رجایی )

خيابان مصدقي

خيابان سيفي (حد فاصل ابتداتا تقاطع كوچه انقلاب  و اطراف )

خیابان جهاد (کوچه10 و اطراف)

12:30الی15:30خیابان باستاني (کوچه 29 و كوچه هاي اطراف)
  
1398/10/22

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
22/10/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30خيابان هنرستان رضوان
8:00الی11:30خيابان مطهري( كوچه 32 شرقي يك)
8:30الی11:00مجتمع كار و رفاه اجتماعي
10:30الی13:00بزرگرا آیت ا... خامنه ای  کوچه 27(کوچه جنب مسجدخدايي)
12:30الی15:00خیابان باستاني پاريزي(کوچه های 29 و 27 و 25)
  
1398/10/13

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/10/13كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی11:00بلوار كشاورز
  
1398/10/12

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/10/12كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی10:30خیابان جهاد (کوچه66)
8:00الی9:30خيابان كميل (كوچه های5-7-9-20-22-24-30-32)
9:00الی12:30اختيار اباد خیابان شريعتي (كوچه 3-5-7-9و اطراف)
  
1398/10/11

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/10/11كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل9:00الی12:30خیابان فلسطين (كوچه1 1-جنوبي 6)
10:00الی12:30خيابان بيهقي مجتمع پاسارگاد و كوچه های( 2-4-6)
1 - 30صفحه بعد