آدرس
  
1398/04/04

تاريخ

شهر

هدف از اعمال خاموشي

مدت زمان

مناطقي كه خاموش خواهند شد

4/ 4 /98

کرمان

اصلاح و تعمیرات شبکه

13:00الی15:00

خیابان ثامن الائمه کوچه 1 تا 3  خیابان بعثت کوچه 1 تا 4

12:45الی15:15

خيابان شهيد باهنر

  
1398/04/03

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
۹۸-۰۴-۰۳كرماناصلاح و تعمیرات شبکه۱۳ الی ۱۵:۳۰خیابان همتی فر کوچه ۱۴۱۳ الی ۱۵
بلوارنبوت از کوچه شماره ۲۱ تا ۲۶  
1398/04/02
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
2/ 4 /98کرماناصلاح و تعمیرات شبکه12:30الی15:00بزرگراه امام رضا تعاوني كاركنان دادگستري (منازل عدل)
13:00الی15:30خيابان جهاد كوچه 3 و 5 و7

  
1398/04/01

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
01/ 4 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30شهرك ولايت روبروي بلوك1تا5
8:00الی10:30خيابان جهاد( كوچه مشهد: شمالي 5 )
8:30الی11:00ضلع شرقی شهرك ولايت
10:45الی13:15شهرك ولايت جنب بلوك2-3-4
الی14:3012:00

 خيابان حكمت -شهرك  جنت

ضلع شرقي خیابان مديريت (حد فاصل چهارراه مديريت تاخیابان ​


  
1398/03/31

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
۹۸-۰۳-۳۱
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل۵ الی ۸بلوار آزادگان کوچه شماره ۵
۶ الی ۱۰بلوارآزادگان( حد فاصل کوچه شماره ۲۷ تا تقاطع چهارراه ۲۴ آذر)​


  
1398/03/30

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
30/ 3 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی9:30خيابان جهاد(حد فاصل جهاد 67تا بزرگراه)
  
1398/03/28
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
28/ 3 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل12:30الی16:00خيابان جهاد از جهاد 67تا بزرگراه

  
1398/03/27

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
27/ 3 /98کرماناصلاح و تعمیرات شبکه12:00الی15:30قسمتي از شهرک صنعتي شماره 1 - جاده جوپار تا شرکت روغن نباتي 
چترود12:00الی15:30قوام اباد-بي بي حيات- معدن آبنيل - تعداد زيادي مرغداري فعال- روستاهاي پنجگان
باغین12:30الی15:30باغین  و امادگاه
کشکوییه12:45الی15:15روستای محمد آباد ساقی
راین12:50الی15:20وستاي دوراهي ني بيد، منطقه دگ، شهرک باهنر، روستاي ده ملک، روستاي حرمک، روستاي خشتوييه ، روستاي نسک ،پمپ هاي کشاورزي و روستاهاي سمت حميديه و قصر ميان وايستگاه راه آهن تهرود
راور13:00الی15:30منطقه شهرک صنعتی ده علی-خیابان قدس-سراهی قدس انتهای خیابان ولی عصرشمالی-خیابان مصلی -خیابان12بهمن- انتهای بولواراربعین غربی-شهرک آبکوهی -روستای خیرآباد-منطقه سازمان آب -روستای شریف آباد -شهرک ازادگان روبروی پارک جنگلی-روستای ریحان،خورند،بغیجان،طاشک،تیران،دارستان-کارخانه نورد فولاددوراهی زرند
  
1398/03/26
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
26/ 3 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:00خیابان ايت الله صالحي(کوچه های 1و2و3 )- ضلع شرقی خیابان استقلال(حد فاصل چهارراه خواجو تا خیابان پروین اعتصامی)–خیابان خواجو(حدفاصل چهارراه خواجو تا خواجو 22)
8:30الی10:30خيابان باقدرت شرقي (حد فاصل كوچه7 تا پل باقدرت )-كوچه گلدشت
12:30الی15:00خیابان جنت -خیابان مديريت (حد فاصل چهارراه دادبين تا خيابان فيروزآباد)
12:45الی16:00خيابان شهيد رجائي (حدفاصل كوچه شماره 78الي 90)

  
1398/03/24

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
24/ 3 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی9:00سرآسیاب فرسنگی (خیاباانهای شهید مغفوری-شهید صیاد شیرازی-شهید فلاح ابراهیمی شمالی وجنوبی-چها رباغ شمالی جنوبی)
  
1398/03/23
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
23/ 3 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:30الی9:00شهرك ولايت (بلوك هاي 7-8-9)
8:30الی11:0030خیابان متري حجت كوچه هاي( 2.4.6.8.1.3.5)
9الی11:30:00كوي دادگستري (کوجه های3و5و7و9و4و6و8)
13:00الی15:00ميدان شورا

  
1398/03/22

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
22/ 3 /98زرنداصلاح و تعمیرات شبکه13:00الی15:30بهشت رضا بهااباد، گلخانه هاي 2راهي علي اباد، رق اباد ، پمپ هاي كشاورزي دشت خانوك ،روستاي حميديه
شهربابک13:00الی15:30بلوار7تير- فردوسي - معلم و خيابان ولي عصر و پاسداران ( اداره اتفاقات و عمليات برق)-خيابانهاي نجفي - منتظري - مطهري - امام - شهيد حسيني  منطقه موروئيه و بهزاد فرخ
انار13:00الی15:30

بلوارآیت الله خامنه ای( شهرک وليعصر2) و بلوار امین و خیابان شهدا در شهر انار و شهر امین شهر و روستاهای (بشراباد ، محمداباد خواجه ، شریف اباد ، اسداباد مهدوی ، علی اباد حسن ، قربان اباد ، الله اباد ، خالق اباد ، امین اباد ، جنت اباد ، ناصریه ، مهدویه

حسین اباد اسلامی، جمشیداباد ، صفائیه ، گلستان ،  بخشی ازگلشن ، رضا اباد ، رسول اباد ، اشرف اباد،اسداباد رهنما ،حسن اباد ، مهراباد و توکل اباد )وپمپ های کشاورزی محدوده روستاهاي مذکور

22/ 3 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل13:00الی14:30خیابان شاهد4  (فرعي هاي 1 و2 و4 و6 و باشگاه صنعت مس)
14:00الی15:30خیابان گلدشت (کوچه های 10، 12، 14 و کوچه های 16 تا 19)
13:00الی15:30بلوار شاهد حد فاصل پل بازرگاني تا ترمينال جديد- کوره هاي باقرآباد *شهرک نيکزاد- خیابان ابوذر جنوبي، مالک اشتر جنوبي - بلوار 24 مهر - بلوار رسالت - خیابان 30 متري حجت
13:00الی15:30ضلع شمالي بلوار آيت ا... هاشمي از پل راه آهن تا بلوار حجاج- خیابان همتي فر جنوبي- خيابان خالداري- مجتمع هاي (مسکوني گلستان، سحاب فرهنگيان، پرديس پزشکان)
  
1398/03/21
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
21/ 3 /98كرماناصلاح وتعمیرات  شبکه6:00الی8:00

خیابان ميرزااقاخان (کوچه های 24و26 )

خیابان گلدشت(کوچه های 2و4و6و8) - ابتدايی خیابان باقدرت شرقي

6الی8:30:00خیابان شهيد رجايي(کوچه49 واطراف)
7:30الی9:00

خیابان بهزاد(حدفاصل کوچه 20تا خیابان گلدشت )

خیابان شيخ احمد كافي شمالي

رفسنجاناصلاح وتعمیرات  شبکه13:00الی15:00

جاده داوران - سه راهي جعفرآباد- جاده جعفرآباد-روستاهاي جعفرآباد،موسي آباد،رضا آباد برخوردار و عباس آباد آقاغفور- لطف آباد-روستاي اکبرآباد-دهنو عباس آباد و پمپهاي مسير-

جاده يزد به رفسنجان-ميدان خاتم الانبيا- کمربندي کرمان -جاده ميدان تره بار- شرک يادگار امام - مسکن مهر -بزرگراه خليج فارس -ميدان 22 بهمن

 

زرنداصلاح وتعمیرات  شبکه13:00الی15:00

بهشت رضا بهااباد، گلخانه هاي 2راهي علي اباد، رق اباد ، پمپ هاي كشاورزي دشت خانوك ،روستاي حميديه

 

کرماناصلاح وتعمیرات  شبکه13:00الی15:30خیابان  شهيد رجايي کوچه 49  (مهتاب)

  
1398/03/19

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
۱۹/ 3 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل۸ الی۱۰:۳۰حاجی آباد(مسکن مهر)
۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰

حاجی آباد(مسکن مهربشری)
  
1398/03/18
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
18/ 3 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30خيابان نماز (حدفاصل کوچه9تا15 واطراف)
10الی12:30:30خیابان نماز(كوچه هاي 3و5 و7 و اطراف)

  
1397/11/09
  
1398/03/13

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
13/ 3 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل08:00الی10:30ضلع جنوبي بلوار شهید مفتح حدفاصل كوچه هاي 18 تا 24
10:00الی12:30ضلع جنوبي بلوار شهید مفتح حدفاصل كوچه هاي 12 تا 20
  
1398/03/12
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
12/ 3 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی7:30ضلع جنوبي بلوار جمهوري (حد فاصل چهارراه امير كبير تا كوچه 35)
8:00الی10:00

قائم اباد خیابان ولي عصر(کوچه های 2و4و6و1و3 )

 بلواز شهید صدوقی(حدفاصل خیابان وليعصر قائم اباد تا خیابان مولوي)

10الی12:00:00كوي دادگستري (کوجه های3و5و7و9و4و6و8)

  
1398/03/11

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
11/ 3 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:30الی10:30بلوار حضرت ابوالفضل كوچه 1 (فرعي 1الی6)
5 الی 7ضلع جنوبی بلوارجمهوری حدفاصل کوچه 27 الی 35
  
1398/03/08
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
8/ 3 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی8:00انتهاي خيابان خواجو-خيابانهای( شهيدان فيروزي - والفجر جنوبي) خيابان والفجر شمالي (حدفاصل ابتدای خیابان تا كوچه شماره 6)
7:30الی10:00شهرک مطهری(بلوار ذغال سنگ)
6:30الی9:00اختيار آباد - شهرك هوانيروز-بزرگراه امام رضا
9:00الی11:30خیابان شهيد مصطفي خميني (کوچه 69 و اطراف)

  
1398/03/07

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
7/ 3 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی6:30خیابان امام جمعه بين كوچه شماره 18 و 20 مجتمع ايرانيان و خیابان امام جمعه حد فاصل كوچه شماره 18 الي 22
  
1398/03/05
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
5/ 3 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی10:00بزرگراه امام (حد فاصل كوچه هاي 42الی48 )
8:00الی10:30

 

شهرك لاله-خیابان زريسفي

 

13:00الی15:30بلوارشهيد صدوقي خیابان هلال احمر

  
1398/03/03
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
3/ 3 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی9:30

روستاهای سیدی وکوهپایه

شهرک سیدی

  
1398/03/02
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
2/ 3 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی7:30میدان شورا-میدان بسيج -بلوار شورا
7:30الی9:30ابتداي خیابان ايت الله صالحي -  پارك مطهري ( كوچه 12)
8:00الی10:30

خیابان شهیدمصطفي خميني(کوچه 69 و اطراف)

 

10:30الی13:00خیابان شهيد مصطفي خميني(حدفاصل کوچه 47الی53)

  
1398/03/01
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
1/ 3 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی10:00شهرك مطهري (مجتمع نيايش)
8:00الی10:00  خیابان شهيد نگارستاني نبش (کوچه های4الی10)
10:00الی12:00كوي دادگستري - مجنمع اطلس
10:30الی13:00خیابان شهيد نگارستاني ( كوچه شرقي13- 11 واطراف)

  
1398/02/31
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
31/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی10:00خیابان شهيد مصطفي خميني ( كوچه69 و فرعي هاي منتهي به آن)
8:00الی10:00خیابان معرفت - خیابان اموزگار
10:00الی12:00خیابان شهيد مصطفي خميني ( كوچه67)
10:30الی13:00خیابان 30 متري حجت كوچه هاي( 1-3-5و 2-4-6-8)

  
1398/02/29

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
29/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی09:30

بلوار ساوه

خيابان شهید مصطفي خميني (حد فاصل سه راه گوهري تا پل زندان )

خيابان نيايش

8:30الی11:00خیابان شفا كوچه 15 -12-14-16-10
  
1398/02/26

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
26/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی7:00

ابوذرشمالي(کوچه های 59-61-63-65)-خیابان مالك اشتر(کوچه 48)

 خیابان خواجو(حدفاصل کوچه خیام تا چهاراه فیروزه)

6:00الی10:00بزرگراه امام بلوارشهيدان محمدي
7:30الی10:00كوچه هاي يزرگراه امام (44-46-48-50-52)
  
1398/02/28

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
28/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30بلوار جمهوري (كوچه 10 )
  
1398/02/24

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
24/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی6:30بلوار جمهوري  كوچه67
7:30الی9:00شهرك خواجو خیابان ملاصدرا3 - مجتمع 144 واحدي
8:00الی10:30خيابان گوهري ك7 و فرعي هاي منتهي به آن
9:00الی10:30خ ملاصدرا 15 - مجتمع سپهر
10:30الی13:00ضلع شرقي و غربي خيابان فرهنگ
1 - 30صفحه بعد