آدرس
  
1401/11/11

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/11/11كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه11:45 الی 14:45ميدان كوثرحد فاصل بلوار نصر تا بلوار كوثر -شهرداري منطقه 2- بلوار نصر ابتداي خيابان بهارستان
1401/11/11کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه 08:30 الی 11:00خيابان محمدي -كوچه هاي شماره ی 5 تا 13
1401/11/11کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00 الی 09:30خیابان شهاب - کوچه های شماره  61-59-57-64-66 و فرعيها
1401/11/11کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه10:00 الی 11:30خیابان ميرزاآقاخان-کوچه های شماره   2-4-6-8
  
1401/11/09

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/11/09كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه09:00الی12:30بزرگراه امام شهرك همت
12:00الی15:30

اختيارآباد :  خيابان  طالقاني (حد فاصل كوچه  4 تا كوچه و اطراف)

 خيابان امام خميني (حد فاصل كوچه 8 تا كوچه 28 و اطراف)

  
1401/11/07
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/11/07كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه6:00الی9:30

شهرک سیدی(خیابان فواد)

بلوار شهدای خانوک (حدفاصل بلوار شهیدحاج قاسم سلیمانی تا بزرگراه امام رضا)

بلوار سیدی

جاده کوهپایه (حد فاصل پل کوهپایه تا شهرک ثامن فاز 1و2)

خیابان بلد الامین

9:00الی10:30

 

بلوار شهید عباسپور(حد فاصل تقاطع بلوارمفتح تا بزرگراه)

10:00الی11:30

خیابان فیروزآباد(کوچه13وفرعیهای اطراف)

ضلع غربی بلوار باستانی پاریزی

11:00الی12:30

بلوار(پردیس-فرزانگان)-خیابان امام سجاد

بزرگراه آیت الله خامنه ای :خیابان رز(کوچه کربلا)

  
1401/11/06

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/11/06كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه6:00الی7:30

بلوار شهدای خانوک (حدفاصل بلوار شهیدحاج قاسم سلیمانی تا بزرگراه امام رضا)

بلوار سیدی (کوچه16)

8:00الی9:30

 

بلوار سیدی

9:00الی10:30جاده کوهپایه (حد فاصل پل کوهپایه تا شهرک ثامن فاز 1و2)
10:00الی11:30خیابان بلد الامین
  
1401/11/05

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/11/05كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه12:00الی14:30خيابان شهيد كامياب
12:30الی15:00

 

بلوارجهاد(کوچه های 30 و31 و 33 و 35 و37و 40 )

  
1401/11/04

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/11/04كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:00الی6:30شهرك افضلي پور-  شهرك ولايت- جاده زرند- ضلع شمالی بزرگراه امام رضا (حد فاصل پل شهیدرجایی تا بحرالعلوم)
8:00الی10:00

حدفاصل پل باقدرت تا باقدرت غربي 3

خیابان باقدرت غربي(کوچه 3)

8:00الی11:30شهرك مطهري :خيابان جوانمرد
11:3009:00الیشرف آباد (كوچه 58)
10:00الی12:00خیابان شيخ احمدكافي جنوبي(کوچه 2-4)
10:00الی13:30الله آباد:انتهای خیابان بهارستان
12:30الی15:00بلوار امام رضا (كوچه 17)
  
1401/11/03

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/11/03كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی10:00شيخ احمد كافي جنوبي(کوچه 6 فرعي اول سمت راست و فرعيهاي 2-3-4-5-6)
9:00الی11:30

خیابان 20متری آریا

خیابان جانباز(کوچه6)

10:00الی12:00شيخ احمد كافي جنوبي(کوچه 6 فرعيهاي 11-12-13-14 )
11:30 الی 14:00انتهاي خيابان نماز
12:00الی14:30خیابان سجاديه(کوچه 8 و اطراف)
13:30الی16:00

خيابان شهيد رجايي (كوچه 38 تا 46)

خيابان نمازيان

  
1401/11/02

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/11/02كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی11:00شهرك شكوه
13:3011:00الی

 

بلوار اميركبير (كوچه 4 شمالي 8 واطراف)

  
1401/10/29

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/10/29كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه10:0008:00الی

 

خیابان قرني(کوچه های 4-6 -8)

خیابان سعدي(کوچه های 2-4-6)

8:00الی11:00شهرك شكوه
12:30الی15:00

خيابان شهيد رجايي (حدفاصل كوچه 38 تا 46)

 خيابان نمازيان

  
1401/10/27
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/10/27كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه02:3000:30الی

 

ميدان ازادي

خیابان بهمنيار( حدفاصل میدان آزادی تا كوچه 4 واطراف )

  
1401/10/26

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/10/26كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه00:30 الی 2:30

ميدان ازادي

خیابان بهمنيار( حدفاصل میدان آزادی تا كوچه 4 )

8:00 الی 10:30

 

خیابان مالك اشتر شمالي(کوچه 33-35)

خيابان خيام ( غربي 6 و 7 )

10:00الی12:30

خیابان ايت الله صالحي(کوچه های 7 و 9)

سحاب فرهنگيان(فاز 3)

 

11:00الی14:00سراسياب: خیابان صياد شيرازي : كوچه امام سجاد
  
1401/10/25

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/10/25كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه12:00 الی 15:00

خيابان مصطفي خميني (ضلع شرقي حد فاصل پل زندان تا نبش خيابان شهيدان اعتباري)

بلوار ساوه( حد فاصل خيابان مصطفي خميني تا نبش خيابان نيايش)

  
1401/10/24

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/10/24كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه12:30 الی 15

 

 

مديريت (كوچه هاي 16و18و20و22و19و23)

  
1401/10/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/10/23كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه12:3006:00الی

 

 

بلوار شهید مصطفی خمینی (حدفاصل پل فجر تا قبل از ميدان هفت باغ)

  
1401/10/22

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/10/22كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه11:0008:00الیخیابان نواب(کوچه 7 )- بلوارامام  رضا(کوچه های 9 و 11)
16:0012:30الی

 

ميدان كوثر-خيابان هزارو يكشب شمالي( حد فاصل تقاطع ويلا تا ميدان كوثر )-خيابان ويلا - خيابان والفجر شمالي( حد فاصل كوچه 4 تا انتها)

  
1401/10/19

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/10/19كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه12:0009:00الی

شهرك هوانيروز

 

14:3011:00الیكوچه غارصفا -خیابان منجي - خیابان شهدا
13:00الی15:30

 

شهرک لاله:(خیابانهای شهيد جمالي زاده وشهيدزريسفي)

 بلوار عطا احمدي و اطراف

  
1401/10/18

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/10/18
كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه10:3008:00الی

خیابان اسياباد شمالي( غربي 5-7-9-کوچه گويا)

خیابان اسياباد شمالي (شرقي3-5-7)

8:00الی11:30

 

محله صنعتي :خيابان داروگر (كوچه12)

12:00الی14:30

 

خيابان پروين اعتصامي

  
1401/10/12

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/10/12كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی10:30

شهرك لاله: خيابانهای( شهيد زريسفي- جمالي زاده ) بلوار عطا احمدي

خیابان ميرزااقاخان(کوچه های23-25-27-29  خیابان گلدشت (کوچه های1 و 3)

 

10:00الی12:30خیابان ميرزااقاخان82-84-86
  
1401/10/11

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/10/11كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه11:00الی13:30

 

سرآسياب- خيابان امام سجاد

  
1401/10/07

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/10/07كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی10:30شهرك لاله خيابانهای شهيد زريسفي- جمالي و عطا احمدي
  
1401/10/05

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/10/05كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی9:30خیابان شهيد نامجو
8:00الی10:30

خیابان مولوي(کوچه های3 و 5 )

خیابان حافظ(کوچه های 11 و 13 و 15 )

بلوارجهاد(کوچه های 13 و 17 و 19 و 21)

9:00الی11:30خيابان مديريت كوچه های( 16-18-20-22-24-19-23)
12:00الی13:30خیابان رسالت( كوچه 6 و 8 )
13:30لی16:00خيابان مولوي -خيابان جامي جنوبي - خيابان نامجو (كوچه 10 )
  
1401/10/04

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/10/04كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه01:00الی03:00

ميدان خواجو -كوچه گويا -خیابان پروين اعتصامي غربي( ك 12 )

 

8:00الی10:30

شيخ احمدكافي شمالي 16

 انتهاي شهرك شهيد قندي

  
1401/10/01

 

تاريخ

شهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/10/01كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه01:00الی02:15خيابان ابن سينا
7:30الی11:00بزرگراه امام رضا :منازل دادگستري
8:30الی12:00بزرگراه امام رضا: خيابان ياسين
8:30الی12:00بزرگراه امام رضا -ضلع جنوبي حد فاصل پل كوثر تا خيابان بحر العلوم​


  
1401/09/30

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/30كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه11:00الی14:30

 

 

بلوار پزشک:سحاب فرهنگيان(فاز 5)

  
1401/09/29

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/29كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه6:00الی8:30

 

 

میدان بسیج واطراف

میدان شورا واطراف

خیابان ابوحامد( کوچه های 2الی4)

8:00الی10:30

بلوار شهريار پناه - خ يلدا(کوچه های ( 7-9-6)

بلوك مجتمع مهرورزان عدالت محور

خيابان شهيد رجايي( كوچه 25-23-27)

8:30الی10:00خيابان شريعتي كوچه سردار
10:00الی12:30شيخ احمدكافي شمالي(کوچه های 27-29 و 28-30-32)
13:00الی16:30بلوار پزشک:سحاب فرهنگيان(فاز 1)
  
1401/09/28
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/28كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی10:30

 

 

 

حاجي اباد (کوچه های وليعصر1 و 3 و اطراف)

8:00الی11:00خیابان زنبق
10:00الی12:30خیابان30 متري حجت(کوچه های 12-14-16 و اطراف)

  
1401/09/22

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/22
كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی10:30

 

 

 

خيابان شهيد رجايي ( كوچه 25و

حدفاصل كوچه 23 تا 27 )

11:30الی14:30

حدفاصل بلوار فردوسي تا ميدان اسياباد

خیابان خواجو(کوچه های 5-7-9-11)

حدفاصل خیابان خواجو 12 تا خیابان نشاط

  
1401/09/21
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/21كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی10:30

 

 

 

هوانیروز(شهيد خاكپور)

 

شرف اباد:خیابان امام علي -خيابان امام  رضا- بلوار قائم (حد فاصل كوچه 11 تا كوچه پل عابر پياده)


  
1401/09/20

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/20كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی10:30

 

 

 

هوانیروز(شهيد خاكپور)

  
1401/09/16

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/09/16كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه08:00الی10:30

 

خیابان شهدا (حد فاصل چهار راه انقلاب تا چهار راه عصا سفید - خانه معلم

ابتدای خیابان ناصریه-

خیابان شهيد قندي(کوچه 18)

خیابان شيخ احمد كافي شمالي(کوچه 16  و اطراف)

 

10:00الی12:30

حدفاصل دانشگاه چمران تا خیابان شقايق

خیابان شقايق و فرعيها

11:00الی15:00بلوار حجاج - خيابان گلستان
1 - 30صفحه بعد