آدرس
  
1398/09/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/09/23كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل9:00الی11:00خیابان ميرزااقاخان (کوچه های68-70-72-74-76-78)
9:30الی11:30ابتداي جاده هفت باغ (كوچه شقایق)
13:00الی15:30

ضلع شمالي خيابان ابوحامد (حدفاصل بيمارستان پيامبر اعظم تا ميدان بسيج)

خيابان شورا

  
1398/09/21
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/21كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30

بلوار مفتح و بلوار 20 متري دانشجو

انتهاي خيابان شهيد رجايي

خیابان ثامن الحجج

6:30الی8:30انتهاي خیابان اسياباد جنوبي- كوچه شهيد علي خالقي-خیابان شيخ احمدكافي (کوچه15) - خیابان بهزاد (حدفاصل بهزاد13 تا چهارراه ميرزااقاخان )-كوچه هاي( بنفشه طباطبايي)
7:30الی10:00

ابتداي خيابان باستاني پاريزي

خیابان فيروزاباد (حد فاصل ميدان ابوالفضل تا كوچه13)

8:30الی11:00شهرك انديشه
10:45الی13:00بلوار هوانيروز مجتمع مسكوني مس
13:15الی15:45خیابان استقلال(کوچه های 1 و 3 )-پاساژ آزادي

  
1398/09/20

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/20كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30خیابان ابوسعيدي( كوچه  10)
8:00الی10:30

بزرگراه آيت ا... هاشمي (حد فاصل بلوار حجاج تا كارخانه سيمان )

بلوار حجاج - منازل فرودگاه

8:30الی11:00خيابان هاتف اصفهاني
  
1398/09/19

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/19كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:30الی10:00

ابتداي جاده كوهپايه (حد فاصل پل هوايي تا خيابان فواد كرماني)

 خيابان فواد كرماني-شهرك ثامن1و2وخيابان امام سجاد(كوچه هاي2تا14)

730الی10:00بلوار جمهوري (كوچه 14)
8:30الی10:30مجتمع انديشه- انتهاي كوي دادگستري ( غربي 5)
13:30الی15:30

بلوار امام حسن (كوچه 39 )-بلوار امير كبير( كوچه 8 شرقي)

بلوار امام حسن خيابان سعادت آبادي منازل نيروي انتظامي

  
1398/09/18

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
18/09/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:30الی08:30خیابان مطهري کوچه های 10-12-14-16
8:30الی10:30خیابان دانش 4
10:30الی13:00بلوار جمهوري كوچه 12 و 14
  
1398/09/17
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/17كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی11:30خیابان شهيد قدوسي (كوچه 44 و 46)
13:00الی15:30خیابان  شهيد صدوقي(کوچه 14)

  
1398/09/16
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/16كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل9:00الی11:00شيخ احمد كافي جنوبي (کوچه های12-14-16)
10:00الی12:30ضلع شمالي بلوار شهيد صدوقي (حد فاصل پل راه اهن تا نرسيده به همتي فر)
13:00الی15:30خیابان شفا(کوچه 1 تا 5)

  
1398/09/14

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/14كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:30الی8:30خیابان سعدي(کوچه های 1 و )-خیابان قرني(کوچه های 2 و 4 و 6)
7:30الی10:00خيابان رودكي
7:30الی11:00

 

بلوارنبوت(کوچه های 16و 18)-بلوار ثارالله (کوچه12 )

بلوار رسالت (کوچه های 12 تا 20 و اطراف )

  
1398/09/13

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/13كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی9:30شهرك نون والقلم
8:00الی10:30خيابان شهید فلاح (كو چه هاي 1و3و5و7و2و4و6)
11:00الی13:30خيابان صياد شيرازي (كوچه هاي  دور ميدان سرآسياب)
  
1398/09/12

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/12كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30لی9:30خیابان سعدي (کوچه1 و 2 ) -خیابان قرني(کوچه های 2 و 4 و 6)
8:00الی10:30

خیابان شهدا كوچه هاي( 19 و21 و23)

بلوار كشاورز(کوچه 3)

10:00الی12:00شهرك نون و القلم
10:30الی13:00خیابان صيادشيرازي(کوچه های11و13و15و17)
  
1398/09/11

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/11كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30لی10:00

خیابان فردوسي (کوچه های 16-18-14-12-13)

خیابان شهیدصياد شيرازي  

خيابان امام سجاد

10:00الی12:30

بلوار مهديار

 خیابان حافظان قران(کوچه های 9-7-5-2-4-6-8-10-12) سرآسیاب

(کوچه مقابل پادگان

13:00الی15:30خیابان نامدارمحمدی
  
1398/09/10
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/10كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی10:00خيابان فلاح(کوچه 1و3و5)
7:30لی11:00خیابان ابوذر جنوبي ( كوچه 8 الي 24)- خیابان 30متری حجت
10:00الی12:30خیابان صياد شيرازي(كوچه های  ده بالا- 20 متري نرگس)

  
1398/09/09

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
09/09/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30بلوار مهديار- حافظان قران 9-7-5-2-4-6-8-10-12
13:00الی15:30خيابان هلال احمر
  
1398/09/08

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
08/09/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل11:00الی12:30خيابان شهید  مصطفي خميني (حد فاصل كوچه 50 تا انتها)
  
1398/09/07

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
07/09/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:30الی10:00اله آباد خيابان بعثت
7:30الی10:30بلوار هوشنگ مرادي -ميدان گاندي 
8:00الی10:30بلوار فارابی
8:30الی11:00

خیابان حافظان قران(کوچه1شرقي3غربي2)خیابان فاضلي

بلوار رسالت (کوچه27)

9:00الی11:30خيابان سعادت آبادي طاهرآباد- بلوار امام حسن(کوچه 1)
13:00الی15:30چهاراه اقبال- خيابان حافظ
  
1398/09/06

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/06كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی11:00بلوار( امير كبير-بوعلی)
8:00الی10:30

خیابان خواجو(کوچه های31-40-33-38-36-29)

كوچه هاي (مرتضوي- نقيب زاده -كامياب )

8:30الی11:00خیابان ابراهيمي جنوبي (كوچه 8 و فرعي هاي اطراف)
10:00الی12:30خیابان ميرزااقاخان(کوچه های82-84-86)
12:30الی15:00خیابان والفجر جنوبي
  
1398/09/05
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/05كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی10:00شهرك پيروزي
8:00الی10:30خیابان شهيد فلاح(كوچه هاي 21و23و 25)
10:00الی12:30خیابان ابراهيمي شمالي( كوچه هاي 4و 6و8)
13:30الی16:00خیابان ابن سينا

  
1398/09/04

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/04كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی11:00حاجي آباد  (خيابان وليعصر)
13:30الی16:00ميدان آزادي- ابتداي بلوار جمهوري
  
1398/09/03

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/03كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی7:00

خیابانهای( عطار-مولوی-24آذر-اقبال)

خيابان جهاد (حد فاصل ابتداتا كوچه 55 )

6:00الی8:30خیابان جهاد (کوچه35 و 37)
7:30الی10:00خیابان خواجو(کوچه های1-3-5-7)
8:00الی10:30پايگاه هوانيروز و منازل هوانيروز
  
1398/08/29

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
29/08/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی11:00خیابان  نگارستاني (كوچه 23 غربي 8 واطراف)
8:00الی10:30منازل ظفر- بلوارايثار(کوچه های4-6-8-10 9)
  
1398/08/28

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
28/08/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی10:00خیابان نشاط(کوچه های3-5-10 )- خیابان مطهری(مطهري21)
8:00الی12:30الله آباد (  خيابان بهارستان  روبرو كوچه 3)
10:00الی12:30خیابان ياقوت( 1-3-5-7-9-11 -2-6-8-10-12)
  
1398/08/25

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98-8-25كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30بلوار معلم(کوچه های 8، 10، 12)
12:00الی14:30خيابان مولوي- بلوارجهاد(کوچه های 5 و 10 و 12 و14)
  
1398/08/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98-8-23
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی9:30خیابان شهیدمصطفي خميني(کوچه های 2-10 - خیابان شهيد ميركمالي
8:00الی11:30شهرك مطهري(شهرک گلها)
11:00الی13:30خيابان جهاد(جهاد22و24) -خیابان عطار( كوچه هاي 17 تا 25 )
  
1398/08/22

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
22/08/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30برج كوثر
8:30الی11:00مجتمع گلها - شهرك مطهري
10:00الی12:30خیابان سادات خوشرو(كوچه هاي 6,8)
11:00الی13:30خیابان قدس(قدس 15)-اسياباد جنوبي غربي 4و6 - خیابان معلم- فروشگاه معلم - مطهري 32
13:00الی15:30خيابان شهید چمران (حدفاصل تقاطع ابن سينا تا چهارراه ابوحامد)
  
1389/08/19
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/08/19كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی9:00

ضلع شمالی بلوار جمهوري ( حد فاصل چهارراه فرهنگيان تا خیابان كميل)

بلوار( اميركبير بوعلي)

7:30الی10:00

خیابان ابوذرشمالي(کوچه های 21-20-24-28-15-13)

خيابان ابن سينا غربي( حدفاصل خیابان ابن سينا تا خیابان عباس صباحي)

8:00الی10:30سحاب فرهنگيان 5
8:30الی10:00شهرك مطهري(خیابان هجرت کوچه2)
10:00الی12:30خیابان قدس (قدس5)-شهرک شهيد قندي (غربي1تا-6)

  
1398/08/16

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/08/16كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30خيابانها ی17شهريور  و سرباز -چهارراه حجتيه
8:00الی10:30بلوار ايثار (کوچه11)
  
1398/08/15

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/08/15كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی9:00ضلع شمالی بلوار جمهوري ( حد فاصل چهارراه فرهنگيان تا خیابان كميل)
  
1398/08/13

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/08/13كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی11:00خیابان سرباز(کوچه های 18-20-11)
8:00الی10:30بلوار پزشک(مجتمع سحاب فرهنگيان فاز 6)
9:00الی11:30

بلوار مهديار

 خیابان حافظان قران کوچه های(9-7-5-2-4-6-8-10-12)

10:30الی13:00مجتمع سحاب فرهنگيان 2
  
1398/08/12
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/08/12كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:40الی10:10خیابان فردوسي کوچه های(16-18-14-12-13)
8:00الی10:30بلوار پزشک(مجتمع سحاب فرهنگیان)
10:00الی12:30خیابان دانش (دانش4-مجتمع امام محمد باقر )

  
1398/08/09

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
09/08/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی8:30شرف آباد كوچه 9
1 - 30صفحه بعد