آدرس
  
1398/07/28

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98-7-28
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی8:00ضلع شمالی بلوار جمهوري (حد فاصل چهاراه فني تا اداره گمرك )
8:00الی11:30بلوار كشاورز كوچه 8
8:30الی11:00بلوار جمهوري كوچه هاي 21 و 23
  
1398/07/25

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98-7-25
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30 الی 8:00
خيابان لاله شمالي
6:00الی9:30خيابان نماز-خيابان عرفان
7:30الی10:00بلوار كوثر
7:45الی10:15خیابان بهارستان والهیه
  
1398/07/24
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/07/24كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30خیابان مالك اشتر(حد فاصل کوچه های16الی30 )و کوچه های( 15-17)
8:30الی11:00خیابان حافظان قران (جد فاصل کوچه های3الی13)و کوچه های6-8

  
1398/07/23
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/07/23كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی9:00خیابان شهيدابراهيمي شمالي
8:00الی10:30شهرک شهيد قندي(کوچه های 1الی13و2-4)

  
1398/07/22

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/07/22كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30خیابان اسياباد غربي ( شرقي 1-2-3 )-حدفاصل مطهري 13-15
7:30الی10:00خيابان بيهقي كوچه هاي 2-4-6 و اطراف
8:30الی11:00خیابان شيخ احمد كافي شمالي کوچه های(1-3-5-7-2-4-6-8)
  
1398/07/21

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/07/21كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30خیابان شهید مصطفي خميني (کوچه های شماره 16-18-20-22-24-26)
6:30الی10:00شهرك ثامن 1 وكوچه هاي فرد خيابان امام سجاد- شهرك سيدي خيابان هاي (ذوالفقار- منتظران مهدي- احمدي- ثارا...- شهيد روحي- شهداي غدير)
6:30الی10:45روستاي كوهپايه و روستاهاي اطراف- شهرك سيدي خيابان فوائد كرماني
7:30الی10:00خيابان امام سجاد- بلوار پرديس- بلوار فرزانگان
8:30الی11:00بلوار رسالت 4-6-8- بلوار نبوت 2 و4- بلوار 24 مهر 7و 9
10:00الی12:30سعادت آباد- ضلع جنوبي بزرگراه آيت ا... هاشمي رفسنجاني حد فاصل دوربرگردان بلوار حجاج تا كمربندي امام رضا
  
1398/07/20

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
20/07/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل10:00الی12:30خيابان آزادگان حدفاصل کوچه های(23-29)
13:00الی15:30بلوارجهاد كوچه هاي (45 تا 65)
  
1398/07/18

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
18/07/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی8:00خيابان همتي فر، بخشي از بلوار پزشك و اطراف
6:00الی8:30خیابان شهیدمصطفي خميني(حد فاصل کوچه36الی40)
8:00الی10:30خيابان نواب صفوي و اطراف
8:30الی11:00خیابان مالك اشتر حد فاصل کوچه های(34-44 )و( 21-33)
  
1398/07/17

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
17/07/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:00خيابان گلستان -خيابان خوارزمي
  
1398/07/16

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/07/16كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی8:00خيابانهای(شهیداحمدي - منجي)
5:30الی9:00بلوار شهيدان ماهاني
  
1398/07/14
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/07/14كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی7:30اختيارآباد خيابان های (استقلال- شريعتي- بهشتي- ورزش- طالقاني)

  
1398/07/11

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98-7-11
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی8:00خيابان خرمشهر-  بلوار امام حسين (كوچه های2 تا 6)
  
1398/07/10
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/07/10كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی7:00خیابان شهیدبهشتی( حدفاصل کوچه 14 تا 12 وحدفاصل کوچه 11 تا چهارراه طهماسب اباد)
7:30الی10:30بلوار آيت ا... صدوقي (كوچه 34الی40)
8:00الی10:30بلوار كوثر غربي
8:00الی11:00

شهرک سيدي (منازل 50 واحدي بنياد مسكن)

 

13:30الی16:00خیابان شهید بهشتی (کوچه های 8-10-12-3-5-7)

  
1398/07/09
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/07/09كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی8:00خیابانهای(  شهيد ابراهيمي شمالي فلاح)
7:30الی10:00مجتمع دانش 4
8:00الی11:30خیابان سي متري حجت  كوچه های( 2الی8و3الی5)
14:00الی15:30

خيابان صدوقي خیابان  استقلال(کوچه های 2و4)

ميدان ازادي

  
1398/07/08

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/07/08كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل530الی9:00بلوار شهداي خانوك
8:00الی11:00شرف آباد كوچه 37
  
1398/07/07
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/07/07كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30خیابان ابوذر (حد فاصل کوچه های(43-55) -حد فاصل کوچه های(60الی70)
8:30الی11:00مجتمع 160 واحدي اداره زندانها

  
1398/07/04

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98-7-4
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی6:00خيابانهای( جهاد -شهید مفتح شهیدرجايي)
5:00الی8:30خیابان شهید رجايي(حدفاصل کوچه19 تا 40 )
6:00الی8:30خيابانهای بوستان و وحدت
8:30الی11:00شهرک افضلی پور
  
1398/06/28
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/06/28كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی7:30خیابان بيست متري نادر

  
1398/06/27
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/06/27كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30بلوار قدس و خيابان شهيد محمديان

  
1398/06/25

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/06/25كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:00خيابان مفتح كوچه هاي 13 تا 19
  
1398/06/24

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/06/24كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی9:30

خيابان امام سجاد كوچه شماره 1 تا 37

 

  
1398/06/21

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/6/21
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی8:00

فاز 2 شهرك ثامن -خيابان امام سجاد( كوچه 2الي14)

بلوار رضوان - - كوي استانداري -خيابانهای شهيد شيرواني ،شهیدزینهاری و صادقيه

 

5:30الی10:00شهرك سيدي خيابان فواد كرماني
8:30الی11:00خیابان شهید علی ضیا
  
1398/06/20

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد

۹۸/۰۶/۲۰
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل۷:۳۰ الی ۹:۳۰بلوار معلم(کوچه های ۴ و ۶)​


  
1398/06/17
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/06/17كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی8:00

خیابان استقلال  (کوچه های 2-4-6-8)

ضلع جنوبي بلوار صدوقي(حدفاصل ابتداتا خیابان ابوسعيدي)

6:00الی9:00خیابان ولیعصر(وليعصر9تا11)- خیابان صالحين
8:00الی9:30الله آباد خيابان بعثت(کوچه 49)

  
1398/06/16
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/06/16
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی7:30بلوار فارابی
  
1398/06/15
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/06/15كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی8:30

ضلع شمالي بلوار جمهوري (حدفاصل بلوار رضوان تا فرودگاه)- -بلوار رضوان

 كوي استانداري-  خیابانهای (شهید شيرواني -زينهاري صادقيه)

  
1398/06/14

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/06/14كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل9:00الی10:30بلوارجمهوری (کوچه های39و41)
11:30الی14:30خیابان وصال-خیابان میعاد
  
1398/06/13
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/06/13
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی8:30قائم آباد خیابان مولوي
5:30الی8:00خيابان والفجر جنوبي، بلوارآيت الله صدوقي(حد فاصل کوچه های 4 الي 12 )
6:00الی9:30بلوار امام حسن (كوچه های 27-29-31)

  
1398/06/10

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/06/10
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی6:30بلوار شهید عباسپور(حدفاصل چهار راه مفتح تا انتها)
6:00الی7:30ضلع شمالی بزرگراه امام رضا ( حد فاصل پل كوهپايه تا پل شهید رجایی)
6:00الی9:00خیابان شهاب( كوچه هاي نيك پور - صالحي پور 11-13-15-بامشاد-رازي12-14)
7:30الی10:30خيابان شهاب (كوچه 12 -14) - خيابان شهیدفدايي
9:00الی12:00فاز سوم روستاي سيدي
  
1398/06/07
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/06/07
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی7:30ميدان آزادي
5:30الی8:30بلوار آزادگان حد فاصل كوچه 27 تا تقاطع بلوار آزادگان - خیابان 24آذر ازتقاطع چهارراه آزادگان تا پنچ راه 24 آذر-  خیابان 24آذر كوچه شماره 43
6:00الی9:00خيابان شهاب كوچه 12 -14 و قسمتي از خيابان شهید فدايي
7:30الی09:00بلوار جهاد
8:00الی10:30خيابان وصال - بلوار جمهوري كوچه هاي 59-51-63
9:30الی12:00خيابان مفتح

1 - 30صفحه بعد