آدرس
  
1400/07/02

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
 1400/07/02​كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:30الی9:00خیابان استاد مطهري(کوچه های مطهری 19- -مطهري40-مطهري38-مطهري36)- كوي استانداري-خیابان نشاط(کوچه های نشاط4-نشاط1)


  
1400/07/01

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/07/01​كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه1:00الی2:30

بلوار :شيراز -نصر - آزادگان خيابانهای: بوستان -پرديس -24 آذر - بهمنيار - درختي - رودكي و اطراف

خیابانهای :صالحی-نماز-عرفان-مصلی-بلوار شهید عباسپور(حد فاصل  سازمان تامین اجتماعی تا میدان عاشور)

ضلع جنوبی بزرگراه امام (حدفاصل خیابان بحرالعلوم تا چهارراه فرهنگیان)

5:15الی8:45ضلع جنوبي بلوار هاشمي رفسنجاني (خيابان پرديس تا سه راه حجاج )-قائم اباد : خیابان مولوي -سعدي - ابوريحان جامي و اطراف
7:30الی9:30اختیار آباد :خیابان امام(کوچه 27 الي 37)


  
1400/06/31

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/31كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه7:30الی9:30شهرك : بلوار شهريار پناه - بلوار يلدا
  
1400/06/29

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/29كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه4:30الی7:00خیابان شهید مصطفي خميني(کوچه های 16-18-20-22-24-26-21-25)
8:00الی10:30

شهرك مطهري: بلوار شهريار پناه خیابان مهارلو(کوچه های 6 و 5 و 3)

اختیار آباد:خیابان امام خميني(کوچه 25 الي 37 و اطراف)

10:30الی13:00اختیارآباد:انتهای خیابان امام خمینی
  
1400/06/28

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
00/6/28کرماناصلاح شبکه08:00 الی 11:00بلوار شيراز از بزرگراه تا چهارراه درختي- خيابان هاشم نادري خیابان بوستان خیابان حافظيه -خيابان الهيه -خيابان وحدت- قستي از خيابان پرديس -قسمتي از خيابان  جواد الائمه -خيابان 24آذر از كوچه 63 دو طرف خيابان تا بزرگ راه امام رضا
  
1400/06/27
  
1400/06/26

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/26كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه600الی9:30 ضلع شرقی خيابان سرباز(حد فاصل ميدان بيرم اباد تاكوچه 35)
  
1400/06/25

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/25كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه600الی8:30

بلوار شهيد مفتح (كوچه شماره 15 )

خيابان شهيد محمدي

  
1400/06/24

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/24كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی10:30اختيارآباد :خیابان بهشتي (کوچه15 الي 25)
10:30الی13:00اختيارآباد :خيابان امام( كوچه 10 الي 20  و اطراف)
13:00الی15:30اختيارآباد :خیابان جمهوري(کوچه 2 الي 10)
  
1400/06/20
  
1400/06/20

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/20كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی10:30

 

بلوارجمهوري(کوچه 51 و اطراف)

  
1400/06/19

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/19كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه6:00الی9:30

 

 

بلوار كشاورز (کوچه9)

 

 

 

  
1400/06/18

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/18كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه6:00الی9:00 قائم آباد - بلوار قاسم سليماني -خيابان جامي
6:00الی9:30خیابان شهيد قدوسي (حد فاصل كوچه 55 و57 و 66 و اطراف)
8:00الی10:30بلوار ايت الله هاشمي ( کوچه15 و اطراف)
10:30الی13:00خيابان گلستان (كوچه هاي 1 ، 3، 5)
  
1400/06/17

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/6/17كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی10:30بلوارجمهوري کوچه های( 57، 59، 61، 65)-خيابان وصال
10:30الی13:00بزرگره آيت الله هاشمي(کوچه15)
  
1400/06/16

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
16/6/1400كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی11:00كوي دادگستري:  كوچه 13 -مجتمع (كوير-اندیشه)
9:30الی12:00بلوارجمهوري کوچه های( 57، 59، 61، 65)-خيابان وصال
12:00الی14:30بلواروصال (کوچه14)
  
1400/06/15

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/15كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی11:00باقر آباد :خیابان وليعصر -انتهاي خیابان وليعصر جنوبي -منازل بنياد مسكن
  
1400/06/13

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
00/06/13کرمانمدیریت بار11:00 الی 13:00

  ضلع شمالي بزرگراه آيت ا... هاشمي از بلوار حجاج تا كمربندي امام رضا

 

  
1400/06/13
  
1400/06/10

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/10کرمانتعمیرات شبکه06:00 الی 08:00بلوار پيروزي - كوچه هاي شماره 10 و 12و14
1400/06/10کرماناصلاح شبکه06:30 الی 08:3020 متری دانشجو-کوچه های شماره 60 تا 70
1400/06/10کرمانتعمیرات شبکه01:00 الی 04:00

 خیابان شهید مطهري کوچه های شماره 10-12-14-16-18 و

 1-3-5-7-9

بلوار استاد شهريار -خيابان شهيد لنگري زاده-بلوار امام حسين

 خیابان احمدي غربي کوچه شماره 1 و اطراف و  خیابان شهید مطهري کوچه شماره 5 و اطراف

1400/06/10کرمانتعمیرات شبکه06:00 الی 08:00پارک مطهری
1400/06/10کرماناصلاح شبکه00:30 الی 01:30خیابان اسد آبادی
  
1400/06/08

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/6/8كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه6:00الی8:30شهرك مطهري خيابان هجرت (كوچه 14)
8:00الی10:00

خیابان ميرزااقاخان (کوچه های82-84)

خیابان وليعصر(کوچه10 و اطراف )

 انتهای خیابان ميرزا اقاخان

  
1400/06/06
  
1400/06/06

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/06كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی11:30

خیابان والفجر(کوچه های 29و 31)

خيابان ويلا

  
1400/06/05

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/05كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه6:00الی9:30

خيابان نظامي گنجويي

بلوار كشاورز (كوچه های 9-11-13-16-14-18)

 بلوار شهيد صدوقي (كوچه 28)

بلوارهوشنگ مرادي (كوچه 2-4-6)

  
1400/06/04

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/04كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:15الی9:15اله آباد :خيابان بعثت و اطراف
6:00الی9:00

بلوار نصر خيابان ساقي كوثر -خيابان رودكي و بلوار آزادگان (كوچه 1)- خيابان  شهیددستغيب (كوچه 37و35)-خیابان قدوسي44(کوچه های-46-52-)- خيابان شهيد كرمي

 

  
1400/06/03

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/06/03كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:30الی8:00

بلوار باستاني پاريزي (حدفاصل كوچه 10-8-6-4-2 تا  تقاطع خیابان فيروز آباد )

خیابان فتح آبادان كوچه 1 خیابان فیروزآبادکوچه22 و اطراف

6:00الی8:30چهارراه مهديه
9:30الی12:00بزرگراه امام :محله شهرك صنعتي(كوچه هاي 2 و 4و 6و 8و10 وکوچه شهيد همت)
  
1400/05/30
  
1400/05/23
  
1400/05/21
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/05/21كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:00الی8:30خيابان مفتح: كوچه هاي 8 تا 12
  
1400/05/19
  
1400/05/15

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/05/15کرمان رفع حریم05:30الی 08:00خیابان شهید عباسپور-بلوار جانباز-خیابان ارتش
1 - 30صفحه بعد