آدرس
  
1398/11/08
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/11/08كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30خيابان ايت الله خامنه اي(کوچه 37)
10:30الی13:00خیابان حكيم(کوچه های 8 و10)
12:30الی15:00خیابان فیروزآباد

  
1398/11/07
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/11/07كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی9:00خيابان شیخ احمد کافی جنوبی
8:30الی12:00

خیابان شيخ احمد كافي جنوبي (كوچه 6 و اطراف )

 بزرگراه امام خميني- ضلع جنوبی خیابان باقدرت غربي

13:00الی16:00بلوار امیرکبیر(کوچه های 3و5)

  
1398/11/06
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/11/06كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30خيابان جنت(کوچه های 9و11و13و15)
10:30الی13:00خیابان جنت (کوچه های17-15-19)

  
1398/11/02

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
02/11/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30خیابان مديريت(کوچه 29 تا 35)
10:30الی13:00خیابان حكيم (کوچه 18 تا 24)
  
1398/11/01

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/11/01كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30خیابان مهديه(کوچه های  11تا 17)
10:30الی13:00خیابان سرباز کوچه 43(غربی 1تا7)
  
1398/10/29
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/10/29كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل9:00الی15:00

اندوهجرد وروستاهای تابعه

تکاب وروستاهای تابعه

قسمتی شهر شهداد

12:00الی15:30سرآسياب( خيابان صياد شيرازي- مغفوري- فلاح- شهيد ابراهيمي شمالي و جنوبي - امام سجاد)
12:00الی14:30خيابان شهيد رجايي(  كوچه 25-27-29-23)

  
1398/10/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
23/10/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30خيابان حكيم (کوچه های 47و45و 43)
10:00الی11:30خيابان وصال  و اطراف
10:15الی12:45خیابان حكيم (کوچه های35و37و39)
12:30الی15:00

خيابان شهیدمفتح (حد فاصل تقاطع جهاد تا تقاطع شهيد رجایی )

خيابان مصدقي

خيابان سيفي (حد فاصل ابتداتا تقاطع كوچه انقلاب  و اطراف )

خیابان جهاد (کوچه10 و اطراف)

12:30الی15:30خیابان باستاني (کوچه 29 و كوچه هاي اطراف)
  
1398/10/22

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
22/10/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30خيابان هنرستان رضوان
8:00الی11:30خيابان مطهري( كوچه 32 شرقي يك)
8:30الی11:00مجتمع كار و رفاه اجتماعي
10:30الی13:00بزرگرا آیت ا... خامنه ای  کوچه 27(کوچه جنب مسجدخدايي)
12:30الی15:00خیابان باستاني پاريزي(کوچه های 29 و 27 و 25)
  
1398/10/13

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/10/13كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی11:00بلوار كشاورز
  
1398/10/12

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/10/12كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی10:30خیابان جهاد (کوچه66)
8:00الی9:30خيابان كميل (كوچه های5-7-9-20-22-24-30-32)
9:00الی12:30اختيار اباد خیابان شريعتي (كوچه 3-5-7-9و اطراف)
  
1398/10/11

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/10/11كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل9:00الی12:30خیابان فلسطين (كوچه1 1-جنوبي 6)
10:00الی12:30خيابان بيهقي مجتمع پاسارگاد و كوچه های( 2-4-6)
  
1398/10/09

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/10/09كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی11:30ابتدای هفت باغ:کوچه شقایق(كوچه جنب دانشكده چمران )
  
1398/10/03

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/10/03كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی10:00بلوارغدير 2 (حد فاصل چهار راه تا ميدان غدير 2)
8:00الی10:30شهرك شهرداري - بلوار شهداي هوانيروز
  
1398/10/02

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/10/02كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل13:00الی15:00میدان آزادی ابتداي خیابان استقلال بلوار شهید صدوقي کوچه 1
  
1398/10/01

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/10/01كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی11:00ابتداي جاده هفت باغ (كوچه شقايق)
13:00الی15:00

خیابان فیروزه ( کوچه  فيروزه 5 - فيروزه 2- فيروزه 9)

خیابانهای( نسترن ایمان)

  
1398/09/25

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/09/25كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30شهرك صنايع مس
13:30الی16:00خيابان مولوي-  بخشي از خيابان جهاد و كوچه هاي 5-6-7-8-9-12-14
  
1398/09/24
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/09/24كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی09:30بلوار امام حسين (کوچه های 2-4-6-8-10) و استاد شهريار (کوچه های 2-4-5-9-11)

  
1398/09/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
98/09/23كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل9:00الی11:00خیابان ميرزااقاخان (کوچه های68-70-72-74-76-78)
9:30الی11:30ابتداي جاده هفت باغ (كوچه شقایق)
13:00الی15:30

ضلع شمالي خيابان ابوحامد (حدفاصل بيمارستان پيامبر اعظم تا ميدان بسيج)

خيابان شورا

  
1398/09/21
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/21كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30

بلوار مفتح و بلوار 20 متري دانشجو

انتهاي خيابان شهيد رجايي

خیابان ثامن الحجج

6:30الی8:30انتهاي خیابان اسياباد جنوبي- كوچه شهيد علي خالقي-خیابان شيخ احمدكافي (کوچه15) - خیابان بهزاد (حدفاصل بهزاد13 تا چهارراه ميرزااقاخان )-كوچه هاي( بنفشه طباطبايي)
7:30الی10:00

ابتداي خيابان باستاني پاريزي

خیابان فيروزاباد (حد فاصل ميدان ابوالفضل تا كوچه13)

8:30الی11:00شهرك انديشه
10:45الی13:00بلوار هوانيروز مجتمع مسكوني مس
13:15الی15:45خیابان استقلال(کوچه های 1 و 3 )-پاساژ آزادي

  
1398/09/20

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/20كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30خیابان ابوسعيدي( كوچه  10)
8:00الی10:30

بزرگراه آيت ا... هاشمي (حد فاصل بلوار حجاج تا كارخانه سيمان )

بلوار حجاج - منازل فرودگاه

8:30الی11:00خيابان هاتف اصفهاني
  
1398/09/19

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/19كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:30الی10:00

ابتداي جاده كوهپايه (حد فاصل پل هوايي تا خيابان فواد كرماني)

 خيابان فواد كرماني-شهرك ثامن1و2وخيابان امام سجاد(كوچه هاي2تا14)

730الی10:00بلوار جمهوري (كوچه 14)
8:30الی10:30مجتمع انديشه- انتهاي كوي دادگستري ( غربي 5)
13:30الی15:30

بلوار امام حسن (كوچه 39 )-بلوار امير كبير( كوچه 8 شرقي)

بلوار امام حسن خيابان سعادت آبادي منازل نيروي انتظامي

  
1398/09/18

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
18/09/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:30الی08:30خیابان مطهري کوچه های 10-12-14-16
8:30الی10:30خیابان دانش 4
10:30الی13:00بلوار جمهوري كوچه 12 و 14
  
1398/09/17
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/17كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی11:30خیابان شهيد قدوسي (كوچه 44 و 46)
13:00الی15:30خیابان  شهيد صدوقي(کوچه 14)

  
1398/09/16
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/16كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل9:00الی11:00شيخ احمد كافي جنوبي (کوچه های12-14-16)
10:00الی12:30ضلع شمالي بلوار شهيد صدوقي (حد فاصل پل راه اهن تا نرسيده به همتي فر)
13:00الی15:30خیابان شفا(کوچه 1 تا 5)

  
1398/09/14

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/14كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:30الی8:30خیابان سعدي(کوچه های 1 و )-خیابان قرني(کوچه های 2 و 4 و 6)
7:30الی10:00خيابان رودكي
7:30الی11:00

 

بلوارنبوت(کوچه های 16و 18)-بلوار ثارالله (کوچه12 )

بلوار رسالت (کوچه های 12 تا 20 و اطراف )

  
1398/09/13

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/13كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی9:30شهرك نون والقلم
8:00الی10:30خيابان شهید فلاح (كو چه هاي 1و3و5و7و2و4و6)
11:00الی13:30خيابان صياد شيرازي (كوچه هاي  دور ميدان سرآسياب)
  
1398/09/12

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/12كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30لی9:30خیابان سعدي (کوچه1 و 2 ) -خیابان قرني(کوچه های 2 و 4 و 6)
8:00الی10:30

خیابان شهدا كوچه هاي( 19 و21 و23)

بلوار كشاورز(کوچه 3)

10:00الی12:00شهرك نون و القلم
10:30الی13:00خیابان صيادشيرازي(کوچه های11و13و15و17)
  
1398/09/11

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/11كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30لی10:00

خیابان فردوسي (کوچه های 16-18-14-12-13)

خیابان شهیدصياد شيرازي  

خيابان امام سجاد

10:00الی12:30

بلوار مهديار

 خیابان حافظان قران(کوچه های 9-7-5-2-4-6-8-10-12) سرآسیاب

(کوچه مقابل پادگان

13:00الی15:30خیابان نامدارمحمدی
  
1398/09/10
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
98/09/10كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی10:00خيابان فلاح(کوچه 1و3و5)
7:30لی11:00خیابان ابوذر جنوبي ( كوچه 8 الي 24)- خیابان 30متری حجت
10:00الی12:30خیابان صياد شيرازي(كوچه های  ده بالا- 20 متري نرگس)

  
1398/09/09

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد 
09/09/98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30بلوار مهديار- حافظان قران 9-7-5-2-4-6-8-10-12
13:00الی15:30خيابان هلال احمر
1 - 30صفحه بعد