آدرس
  
1398/03/01
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
1/ 3 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی10:00شهرك مطهري (مجتمع نيايش)
8:00الی10:00  خیابان شهيد نگارستاني نبش (کوچه های4الی10)
10:00الی12:00كوي دادگستري - مجنمع اطلس
10:30الی13:00خیابان شهيد نگارستاني ( كوچه شرقي13- 11 واطراف)

  
1398/02/31
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
31/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی10:00خیابان شهيد مصطفي خميني ( كوچه69 و فرعي هاي منتهي به آن)
8:00الی10:00خیابان معرفت - خیابان اموزگار
10:00الی12:00خیابان شهيد مصطفي خميني ( كوچه67)
10:30الی13:00خیابان 30 متري حجت كوچه هاي( 1-3-5و 2-4-6-8)

  
1398/02/29

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
29/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی09:30

بلوار ساوه

خيابان شهید مصطفي خميني (حد فاصل سه راه گوهري تا پل زندان )

خيابان نيايش

8:30الی11:00خیابان شفا كوچه 15 -12-14-16-10
  
1398/02/26

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
26/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی7:00

ابوذرشمالي(کوچه های 59-61-63-65)-خیابان مالك اشتر(کوچه 48)

 خیابان خواجو(حدفاصل کوچه خیام تا چهاراه فیروزه)

6:00الی10:00بزرگراه امام بلوارشهيدان محمدي
7:30الی10:00كوچه هاي يزرگراه امام (44-46-48-50-52)
  
1398/02/28

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
28/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30بلوار جمهوري (كوچه 10 )
  
1398/02/24

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
24/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی6:30بلوار جمهوري  كوچه67
7:30الی9:00شهرك خواجو خیابان ملاصدرا3 - مجتمع 144 واحدي
8:00الی10:30خيابان گوهري ك7 و فرعي هاي منتهي به آن
9:00الی10:30خ ملاصدرا 15 - مجتمع سپهر
10:30الی13:00ضلع شرقي و غربي خيابان فرهنگ
  
1398/02/23
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
23/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30خیابان شريعتي (  كوچه های 14 و 12 و کوچه های اطراف)
7:30الی10:30بزرگراه امام (مجتمع 414 واحدي )
8:00الی10:030خیابان باقدرت غربي ( حدفاصل كوچه 3 تا تقاطع مالك اشتر جنوبي -کوچه شماره 4ومقابل)
9:00الی11:30خيابان شهيدان اعتباري ( كوچه هاي 3 و 5)

  
1398/02/22
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
22/ 02 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00 الی 7:00بلوار فردوسی (حدفاصل خیابان پروین اعتصامی تا پارک نشاط)
6:00 الی 8:30خیابان باقدرت غربی (حد فاصل کوچه 4 تا تقاطع مالک اشتر جنوبی و اطراف )
6:00 الی 9:30خيابان شهيدان محمدي   محله تور و طناب
7:30 الی 9:30شهرک ایرانمنش (مجتمع روبروي کوچه بيت المقدس 8 و كوچه بيت المقدس 8 و 10)
10:00 الی 11:30بلوار ابراهيم خليل الله

  
1398/02/21

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
21/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30 الی 11خيابان سجاديه وخيابان حكيم (حد فاصل كوچه هاي 2تا10)
6:00 الی 8:30شرف آباد (کوچه های 27،29،31)
  
1398/02/19

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
19/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل12:00الی15:00

ضلع شمالي وجنوبي بزرگراه آيت الله هاشمي (حد فاصل بلوارحجاج تاكارخانه سيمان )

قسمتي از روستاي سعادت آباد

  
1398/02/18

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
18/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30شرف آباد(حدفاصل کوچه 17 الی23)
8:00الی11:00خیابان قائم( كوچه هاي قائم 2 الي 20)
8:00الی11:30خيابان سجاديه وخيابان حكيم (حد فاصل كوچه هاي 2تا10)
  
1398/02/16

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
16/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی7:30

ضلع جنوبي بلوارسرباز( حد فاصل ميدان بيرم اباد تا ميدان خواجو  )

 خيابان 17 شهريور

8:00الی10:30

شهرك ارتش(کوچه غربي 3)

خیابان استاد شهريار(کوچه 15)

9:30الی11:30شهرك شهيد قندي
8:30الی10:00خیابان شهید مصطفی خمینی(کوچه 2و4و6)
10:00الی12:00بلوارجانباز(کوچه های شماره 3 و 4)
12:00الی14:30بلوار شهیدعباسبور (کوچه36)
  
1398/02/15

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
15/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی7:30بلوار امام حسين (کوچه6 و كوچه هاي اطراف)
8:00الی10:30

سرآسياب خیابان شهيد ابراهيمي جنوبي(كوچه 8)

شهرك هوانيروز(بلوكهاي 50 تا 80 هوانيروز)

8:30الی11:00ميدان 500 دستگاه وکوچه های اطراف
11:00الی13:30خیابان د ستغيب( كوچه 2 شمالي 2)
  
1398/02/12
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
12/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی9:30بلوار امام حسين (کوچه6 و كوچه هاي اطراف)
8:00الی11:00شهرك لاله

  
1398/02/10
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
10/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30شهرك هوانيروز (بلوک1-2-7-9)
8:00الی11:30سرآسياب (خیابانهای چهارباغ جنوبي و چهار باغ شمالي)
9:30الی11:30خیابان شيخ احمد كافي شمالي( کوچه 22 -شهرك پرديس)

  
1398/02/05
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
5/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:00بلوار جانباز( كوچه شماره4 : غربي4)
8:00الی10:30

خيابان شهید اسد آبادي (حد فاصل كوچه هاي 1 تا 27)

خيابان شهیددستغيب (حد فاصل كوچه هاي 47 تا 69)

8:30الی11:00

بلوار نيكزاد(کوچه شماره 3 و كوچه هاي اطراف)

بلوار پيروزي (كوچه 16و حدفاصل چهاراه قائم تا خیابان اديب)

10:00الی12:00بلوار جانباز (کوچه  شماره3 واطراف)
12:00الی14:30بلوار جانباز)خیابان ارتش :غربي3)

  
1398/02/03
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
3/ 2 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30

بلوار شهيد عباس پور (كوچه هاي 34 و36 و38 و فرعي هاي اطراف)

خیابان استاد شهريار (کوچه15و كوچه هاي اطراف)

9:00الی10:30شهرك ايرانمنش (خيابانهاي بعثت -ثامن الائمه-ثارالله)-انتهاي خيابان نبوت
10:30الی12:00بلوار شهيد عباس پور (كوچه 20)
12:00الی15:30منازل سازماني زندانها-مجتمع مشرفي
13:00الی15:30مجتمع مسكوني منازل زندان ها

  
1398/02/02
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
02/ 02 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل 08:00 الی 11:30بلوار شهداي خانوك كوچه 12

  
1398/01/30

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
30/ 1 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30

خیابان ابوذر شمالی-شهرک قندی-بلوار قدس-آسیابادجنوبی

خیابان شهید احمد کافی-بلوار آیت ا...0صدوقی(حد فاصل پل فرهنگیان تا سه راه سیلو)-ضلع شرقی بزرگراه امام(حد فاصل بلوارخرمشهرتا سه راه سیلو)-ضلع شرقی خیابان خرمشهر(حد فاصل ابتدای خیابان تا پل بازرگانی)-بلوار امام حسین

11:00الی12:30ضلع شرقی خیابان خرمشهر(حد فاصل ابتدای خیابان تا پل بازرگانی)
12:00الی13:30بلوارامام حسین
  
1398/01/28
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
28/ 1 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی9:00شهرک نیکزاد
9:00الی11:00بلوار امام حسين 31(کوچه و كوچه هاي اطراف)
11:30الی15:00شهرك خواجو (منازل مسكوني اداره زندانها- منازل مسكوني جنب مسكن مهر مهرگان)
13:30الی15:00ضلع جنوبي بلوارجمهوري (حدفاصل پل راه آهن تاسه راه هوانيروز)
13:30الی16:30ضلع جنوبي بلوار جمهوري (حد فاصل پل راه آهن تا بلوار امام رضا ) ضلع شرقي بلوار امام رضا (حد فاصل بلوار جمهوري تا جاده تهران)

  
1398/01/27
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
27/ 1 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی9:30کوچه استاد شهريار(حدفاصل کوچه 21تا27)
9:00الی12:00

خیابان مهديه  (حد فاصل كوچه هاي 21 تا 25 )

خيابان سده

9:30الی11:30بزرگراه امام (کوچه های جنب مرکزمخابرات شهید اسدی)

  
1398/01/25

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
25/ 1 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل11:00الی1300کوچه استاد شهريار 15 واطراف
  
1398/01/24

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
24/ 1 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی9:30ضلع شمالي بلوارجمهوري حد فاصل سه راه هوانيروزتا ميدان پرواز(منازل بانك صادرات -بلواررضوان -كوي استانداري -خيابان صادقيه -خيابان شيرواني وخیابان زينهاري )
9:00الی10:45منازل  مسکونی طلاب
11:15الی12:45قائم اباد خیابان قائم (كوچه هاي 6 و 8)
  
1398/01/22

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
22/ 1 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل13:00الی14:30ضلع شمالي بلوار جمهوري (حد فاصل دانشكده فني تاپل راه آهن )
  
1398/01/21

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
21/ 1 /98كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی11:30

خيابان شهید اسد ابادي (حدفاصل ابتدای خیابان تا كوچه 21 )

خيابان شهیددستغيب(حد فاصل كوچه 47 تا 65)

  
1397/12/25
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
26/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل800الی12:00خیابان میثم(حدفاصل کوچه های 12الی16)

  
1397/12/25

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
25/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل14:00الی16:30

بلوار شهید صدوقی(سه راه سیلو)

كوي دادگستري- كوي فرهنگيان

  
1397/12/24

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
24/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل

6:30الی 8:00

و

11:00الی12:30

خیابان جهاد(حدفاصل چهارراه آزادگان تا بزرگراه امام رضا)

بلوارآزادگان (حدفاصل خیابان جهاد تا بلوار شیراز)

خیابان 24آذر (حد فاصل پنج راه تا چهارراه آزادگان)

  
1397/12/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
23/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی11:30خيابان شهیدشيرواني
9:00الی11:30بلوار ابوالفضل (كوچه 1)
12:00الی15:30خيابان همتي فر(حدفاصل بلوار جمهوری تاچهارراه بلوارپزشك)
  
1397/12/22
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
22/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل13:00الی15:00بلوار كشاورز -بلواراميركبير-بلواربوعلي -كوي فرهنگيان

1 - 30صفحه بعد