آدرس
  
1399/04/13

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/13كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی8:30

 

خیابان هزارويكشب (حد فاصل ميدان كوثر تا تقاطع ويلا)

ميدان كوثر

بلوار شفا (كوچه های 11-13-15)

  
1399/04/12

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/12كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی10:00

 

خیابان جهاد 44(کوچه و اطراف)

10:00الی14:30خیابان جهاد 48(کوچه و اطراف )
  
1399/04/11

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/11كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی9:00

 

اختيارآباد خیابانهای (بهشتي- استقلال شريعتي)​


  
1399/04/05

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/05كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی7:30

 

اختيار آباد

 ​


  
1399/04/06

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/06كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:15الی7:45

 

خیابان 24 آذر(کوچه های 22-26-24)

خیابان بهمنيار(کوچه های 13-11-15)

خیابان نامجو(کوچه 13)

  
1399/04/04

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/04/04کرمانتعمیرات شبکه06:00 تا 10:30

خیابان جهاد کوچه  44

انتهاي كوچه و کوچه 55 و اطراف

99/04/04کرمانتعمیرات شبکه10:30تا 14:30خیابان جهاد  کوچه  52 و اطراف
  
1399/04/02

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99-4-2كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی10:30

 

خیابان جهاد(کوچه 40 شمالي 3 و فرعي بين جهاد 44 و 42)

 

 

  
1399/04/01

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/04/01كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی10:30

 

خیابان 24 اذر( كوچه 33-35)

10:30الی15:00خیابان24 اذر( كوچه 43)
  
1399/03/29

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/03/29
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی10:30

 

خیابان 24 اذر( كوچه 33-35)

8:00الی11:30خيابان مالك اشترشمالي (كوچه 36 -38-34)
  
1399/03/27
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/03/27كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی10:30خیابان 24 اذر(کوچه  43 -45)
6:30الی9:00خیابان جهاد(کوچه های 31-33-38-40-36)
10:30الی13:30انتهاي بلوار رضوان - مجتمع فردوس مهر

  
1399/03/26

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/03/26کرمانتعمیرات5:30 الی 8:30اختيار آباد خيابانهاي ورزش و شهداي روحانيت
  
1399/03/22

تاریخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99-3-22کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی در محل5:45 الی 8:15بلوار سیدی(کوچه 14 و اطراف)
8 الی 10:30خیابان سرباز (کوچه گلستان و اطراف)
  
1399/03/21

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99-3-21كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی9:30خیابان جهاد (کوچه56   شرقي 1 و غربي 6)
5:30الی7:30خیابان حكيم ( كوچه8 و فرعي هاي اطراف)
8:00الی10:30محله صنعتي
9:30الی13:00خیابان24 اذر (  ك 29)
  
1399/03/20
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/03/20كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی7:30چهارراه امام جمعه

  
1399/03/19

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/03/19کرمانتعمیرات5:00 الی 7:30

خیابان رازي- خیابان شهید مصطفي خميني کوچه های  12-14

7-9-11-13-15-17​


  
1399/03/18

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99-3-18
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل4:30الی7:30

خيابان خواجو(کوچه های 34-36-38-40-29)

خیابان مالك اشتر شمالي( كوچه های 39-41-43)

  
1399/03/17

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/03/17كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30خيابان اقبال(کوچه شماره9)​


  
1399/03/13

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/03/13كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30

خيابان حافظيه  كوچه هاي 18-20-22-24

 انتهاي 24خیابان

خيابان وحدت

خيابان بوستان ا( كوچه 8 تا 24)

6:00الی9:00

ابتداي خیابان باقدرت غربي

خیابان شيخ احمد كافي جنوبي(کوچه های 2-8-10)بزرگراه آيت ا... خامنه اي (حد فاصل چهار راه گنبد جبليه تا به خيابان رز)

  
1399/03/12

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/03/12كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل06:00الی10:30خیابان جهاد(کوچه 56 و اطراف)
10:00الی14:30خیابان جهاد(کوچه44واطراف)
  
1399/03/11

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/03/11کرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل00:00الی5:30

خيابان ابوذر شمالي حد فاصل كوچه 59 تا چهار راه ابوذر

ضلع شمالي خيابان خواجو حد فاصل كوچه هاي 29 تا تا چهار راه ابوذر

ضلع جنوبي خيابان خواجو حد فاصل كوچه 34 تا تا چهار راه ابوذر

خیابان مالك اشتر شمالي حد فاصل كوچه 39 تا سه راه مالك اشتر

99/03/11کرمانتعمیرات6:00 تا 8:00خيابان آبنوس، بهمنيار 10-12-14
99/03/11کرمانتعمیرشبکه07:00تا 11:00خيابان 24 آذر كوچه 27 و غربي 5
  
1399/03/10

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/03/10كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30بلوارامیرکبیرکوچه شماره 2 واطراف
  
1399/03/08
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/03/08كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی7:30

ضلع جنوبي بزرگراه امام رضا حد فاصل بلوارجهاد تا پل شهید رجایی

-ابتداي خيابان ثامن الحجج

8:30الی11:00مجتمع كوثر، خیابان جهاد کوچه 3

  
1399/03/07
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/03/07کرمانتعمیرات شبکه8:30 تا 11:00ميدان گاندي، خيابان افسركرماني
99/03/07کرمانتعمیرات شبکه6:30تا 10:30خیابان جهاد-کوچه 44
99/03/07کرمانسرویس سالانه08:00 تا 08:30سعادت آباد-ضلع جنوبی بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی
99/03/07کرمانسرویس سالانه09:00تا 09:30اختیارآباد-کمربندی امام رضا-شهرک صنعتی اختیار آباد

  
1399/03/06

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانبزرگراه امام رضا (حدفاصل کارخانه سیمان تا شرکت پویان صنعت)
99/03/06كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی7:00خيابان شهید مصطفی خمینی(حدفاصل پمپ بنزين تا کوچه47 وفرعیهای های اطراف)
  
1399/02/31

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانبزرگراه امام رضا (حدفاصل کارخانه سیمان تا شرکت پویان صنعت)
99/02/31كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30خیابان سده(کوچه11 و فرعي هاي اطراف)
8:00الی11:00خيابان خوارزمي (حد فاصل بلوار جمهوري تا انتهاي گلستان كوچه 4)
10:30الی13:00خیابان مهديه(کوچه 31-33-35-37)​


  
1399/02/30

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانبزرگراه امام رضا (حدفاصل کارخانه سیمان تا شرکت پویان صنعت)
99/02/30كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30شهرک سيدي ك 16 و فرعي هاي اطراف
10:30الی13:00خیابان كارگر (ك1 و فرعي هاي اطراف)
  
1399/02/29

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانبزرگراه امام رضا (حدفاصل کارخانه سیمان تا شرکت پویان صنعت)
99/02/29كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی9:30ضلع شرقی وغربی خیابان جهاد(حد فاصل كوچه  56  و58)
8:00الی10:30خیابان سده(کوچه 19-21-23)
9:00الی12:30خیابان جهاد(کوچه 48 وکوچه های   اطراف )
10:30الی13:00خیابان سده(کوچه 34-36-38)
  
1399/02/28

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99-2-28کرمانتعمیرات شبکه5:00 تا 8:00محدوده ترمينال قديم -قسمتي از شيخ احمد شمالي -قسمتي از خيابان اسياباد جنوبي از چهار راه قبل از در مانگاه دادبين تا نزديكي تكيه ابو الفضل كوچه هاي دو طرف
  
1399/02/27

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانبزرگراه امام رضا (حدفاصل کارخانه سیمان تا شرکت پویان صنعت)
99-2-27
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی11:30خيابان استاد مطهري( كوچه 29)
الی15:3012:00شرف اباد( كوچه اول)
  
1399/02/26

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانبزرگراه امام رضا (حدفاصل کارخانه سیمان تا شرکت پویان صنعت)
99-2-26
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی9:30

شهرك باهنر خیابان بحرالعلوم  و كوچه هاي مجاور

خیابان رزمندگان و كوچه هاي مجاور

  خیابان گلستان و كوچه هاي مجاور

1 - 30صفحه بعد