Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

واحدهای سازمانی
لیست واحدهای سازمانی پرنیان به منظور نگهداری پلن های دسترسی برروی لیست های داده متمرکز. توجه: به منظور کار با این لیست می بایست دسترسی طراح به بالا برروی مجموعه سایت داشته باشد.

  
دسترسی ها
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد